Vidaus audito skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42268
Skelbimo data: 2019-09-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė teismų administracija
Pareigos: Vidaus audito skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA

Nacionalinės teismų administracijos

direktoriaus 2019 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. 6P-21-(1.1)

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (8,0).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) vidaus auditus, sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę padėti didinti Lietuvos Respublikos teismų ir Administracijos veiklos efektyvumą.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus auditas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos, ekonomikos arba teisės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito arba audito srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę ir auditą, teismų, teismų savivaldos veiklą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, biudžeto sudarymo ir vykdymo, darbo santykių reguliavimą, valstybės investicijų planavimo, naudojimo ir apskaitos tvarką;

4.4. išmanyti vidaus auditorių profesinės etikos taisykles ir vidaus audito standartus;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

4.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;

4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Tikrina ir vertina Administracijos ir Lietuvos Respublikos teismų:

5.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

5.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

5.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

5.1.4. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio investicijų arba fondų, valdymą, administravimą ir naudojimą;

5.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

5.1.6. turto valdymą, jo apskaitą ir apsaugą;

5.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

5.2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Administracijos ir teismų veiklą ir vidaus kontrolę;

5.3. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

5.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

5.5. pagal kompetenciją konsultuoja Administraciją ir Lietuvos Respublikos teismus vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais;

5.6. teikia Skyriaus vedėjui pastabas ir pasiūlymus, kaip tobulinti vidaus audito atlikimo procedūras;

5.7. rengia vidaus audito planus ir programas, testus, klausimynus, darbo dokumentus;

5.8. užtikrina audito metu paimtų dokumentų bei jų kopijų saugumą;

5.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus bei Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Administracijos ir Skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (85) 219 68 23
El. paštas: Jurgita Radžiūnaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, jurgita.radziunaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.