Vidaus medicininio audito tarnybos vadovas

Skelbimo nr.: 59474
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Pareigos: Vidaus medicininio audito tarnybos vadovas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. 73P – 173

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
VIDAUS MEDICININIO AUDITO TARNYBOS VADOVO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Vidaus medicininio audito tarnybos (toliau – VAT) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti VAT darbą ir jam vadovauti, vertinti ir gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, rengti ir įgyvendinti Poliklinikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką bei užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medicininio audito veiklą, įgyvendinimą Poliklinikoje.
2. VAT vadovas priimamas į darbą viešo konkurso būdu.
3. VAT vadovas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Poliklinikos direktoriui.
4. VAT vadovui tiesiogiai pavaldūs ir jam atsiskaito VAT darbuotojai.
5. VAT vadovą esant reikalui pavaduoja VAT darbuotojas arba kitas direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
6. Šias pareigas einantis darbuotojas Poliklinikoje dirba pagal darbo sutartį


II. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Darbuotojas, einantis VAT vadovo pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
7.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
7.2. turėti aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) biomedicinos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
7.3. turėti ne mažesnę nei dvejų metų vadovaujamo darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
7.4. būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
7.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų).
7.6. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
7.7. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
7.8. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
7.9. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
7.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
7.11. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo padalinio funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas:
8.1. planuoja ir organizuoja VAT veiklą, kontroliuoja VAT darbuotojų darbą;
8.2. dalyvauja nustatant įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;
8.3. rengia vidaus medicininio audito veiklos aprašą;
8.4. pagal Poliklinikos direktoriaus nustatytus prioritetus sudaro ir Poliklinikos direktoriui teikia tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;
8.5. atlieka planinius vidaus medicininius auditus pagal Poliklinikos direktoriaus patvirtintą metinį planą;
8.6. Poliklinikos direktoriaus nurodymu atlieka neplaninius vidaus medicininius auditus;
8.7. atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikia Poliklinikos direktoriui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams/vedėjams;
8.8. organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir Poliklinikos direktoriui siūlo prevencines priemones;
8.9. renka ir apibendrina informaciją ar pacientus tenkina/netenkina teikiamos/gautos sveikatos priežiūros paslaugos;
8.10. pagal savo kompetenciją nagrinėja pacientų skundus, esant reikalui organizuoja darbo grupes pacientų skundų nagrinėjimui ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia Poliklinikos direktoriui ir/ar Poliklinikos direktoriaus pavaduotojams;
8.11. Poliklinikos direktoriaus pavedimu atstovauja Poliklinikai sprendžiant klausimus su institucijomis, kontroliuojančiomis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
8.12. Poliklinikos direktoriaus pavedimu, pagal kompetenciją kartu su kitais Poliklinikos įgaliotais darbuotojais atstovauja Poliklinikai visų instancijų teismuose, nagrinėjant pacientų pateiktus skundus (ieškinius);
8.13. dalyvauja rengiant Poliklinikos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;
8.14. analizuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą ir parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą;
8.15. organizuoja vidaus medicininį auditą Poliklinikos veiklai ir paslaugų kokybei vertinti ir gerinti;
8.16. rengia Poliklinikos vidaus tvarką, paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarką, informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarką, pacientų skundų nagrinėjimo tvarką, būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir kitas įstaigos veiklai reikalingas tvarkas;
8.17. vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka parengtomis diagnostikos ir gydymo metodikomis. Nesant parengtų ir patvirtintų diagnostikos ir gydymo metodikų, rengia diagnostikos ir gydymo protokolus, kurie yra svarbūs Poliklinikoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei užtikrinti;
8.18. dalyvauja rengiant struktūrinių padalinių darbo organizavimo tvarkas;
8.19. dalyvauja rengiant medicinos dokumentų pildymo tvarką,
8.20. dalyvauja rengiant mirčių atvejų nagrinėjimo tvarką;
8.21. dalyvauja rengiant medicininių pažymų (forma Nr. 094/a ir forma Nr. 094-1/a) išdavimo tvarką;
8.22. dalyvauja rengiant išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (gavimo) elektroniniu paštu tvarkos aprašą bei užtikrina, kad šios priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, t. y. būtų numatyti naudoti siunčiamos informacijos šifravimo priemones (duomenų archyvavimą, apsaugotą slaptažodžiu, kurį žino tik elektroninio laiško gavėjas; elektroninio pašto dėžutes, turinčias šifravimo funkcija ir kt.);
8.23. vykdydamas savo pareigas įsipareigoja būti objektyvus ir nešališkas, vengti interesų konflikto, o jam kilus – pranešti Poliklinikos direktoriui;
8.24. pavestas pareigas įsipareigoja vykdyti profesionaliai, laiku ir vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka;
8.25. įsipareigoja teikti tik teisingas ir pagrįstas ataskaitas, duomenis bei išvadas;
8.26. užtikrina audito metu paimtų ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterinių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;
8.27. saugo asmens medicinines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas, privalo susilaikyti nuo išankstinių viešų vertinimų;
8.28. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko pacientų asmens duomenis ir saugo jų paslaptį;
8.29. kaupia ir sistemina norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą darbo pareigoms vykdyti;
8.30. savo darbe vadovaujasi galiojančiais LR teisės aktais ir Poliklinikos direktoriaus įsakymais bei laikosi šių teisės aktų reikalavimų;
8.31. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžias dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
8.32. įsipareigoja nenaudoti Poliklinikos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą arba jeigu yra gautas išankstinis darbdavio rašytinis leidimas;
8.33. Poliklinikos direktoriaus pavedimu atlieka kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti kokybišką VAT ir/ar Poliklinikos darbą.


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

9. VAT vadovas turi teisę:
9.1. gauti tinkamam funkcijų įgyvendinimui ir kokybiško darbo užtikrinimui būtinas darbo priemones ir Poliklinikos turimą informaciją;
9.2. be atskiro Poliklinikos direktoriaus nurodymo gauti dokumentus ar jų patvirtintas kopijas, reikalingus vidaus medicininiam auditui atlikti, iš visų audituojamų Poliklinikos struktūrinių padalinių;
9.3. lankytis Poliklinikos darbuotojų darbo vietose ir stebėti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei kitus su tuo susijusius procesus;
9.4. prašyti ir gauti rašytinius sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų paaiškinimus, susijusius su atliekamu vidaus medicininiu auditu;
9.5. savarankiškai pasirinkti vidaus medicininio audito procedūras ir būdus;
9.6. dalyvauti Poliklinikos struktūrinių padalinių pasitarimuose;
9.7. tobulinti savo kvalifikaciją konferencijose, kursuose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
9.8. teikti Poliklinikos direktoriui siūlymus dėl Poliklinikoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, darbo sąlygų gerinimo, pagal savo kompetenciją inicijuoti Poliklinikos veiklos, jos organizavimo ir vertinimo pokyčius, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl tokių pokyčių;
9.9. turėti ir kitų teisių, kurias numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
9.1. už netinkamą jam pavestų pareigų vykdymą ar jų nevykdymą;
9.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar Poliklinikos teisės aktų vykdymą arba jų nevykdymą;
9.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir/ar asmens duomenų paslapties atskleidimą;
9.4. už turtinę žalą, padarytą Poliklinikai, dėl savo kaltės ar neatsargumo.


VI. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS

10. Šie pareiginiai nuostatai gali būti peržiūrimi ir iš naujo tvirtinami:
10.1. iš esmės pasikeitus darbuotojo darbo pobūdžiui ir/ar kvalifikaciniams reikalavimams;
10.2. pasikeitus pareigybės pavadinimui;
10.3. pasikeitus struktūrinio padalinio tikslams ir/ar uždaviniams;
10.4. pasikeitus įstaigos struktūrai;
10.5. Poliklinikos direktoriaus sprendimu.

_____________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Telefonas: (85) 250 2042
El. paštas: l.juozulynas@poliklinika.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.