Viešojo valdymo grupės vyriausiasis patarėjas (pareiginės algos koeficientas 16.7) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41995
Skelbimo data: 2019-07-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Pareigos: Viešojo valdymo grupės vyriausiasis patarėjas (pareiginės algos koeficientas 16.7) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

VIEŠOJO VALDYMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO pareigybės aprašymas

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Viešojo valdymo grupės (toliau – grupė) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II PASKIRTIS

2. Grupės vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis – iniciatyviai padėti Vyriausybei priimti tinkamus sprendimus, veiksmingai koordinuojant tarpinstitucinį dalyvavimą.

III VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – valstybės informacinių išteklių, informacinės visuomenės, skaitmeninės valdžios, elektroninių ryšių, elektroninės informacijos saugos sričių analizės, išvadų ir pasiūlymų Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei teikimo, kokybiškų teisės aktų priėmimo ir kompleksinių jų problemų sprendimo – funkcijas.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį informacinių technologijų plėtros, informacinių technologijų plėtros valdymo, informacinių technologijų taikymo, ryšių saugumo srityje;

4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vyriausybės darbo ir Vyriausybės kanceliarijos veiklą;

4.4. išmanyti teisėkūros procesą, mokėti rengti teisės aktų projektus;

4.5. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti išvadas ir pasiūlymus, tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

4.6. išmanyti žmogiškųjų išteklių, informacinių sistemų, procesų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;

4.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.8. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu pagal Europasą;

4.9. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Grupės vyriausiasis patarėjas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal priskirtas veiklos sritis atlieka Vyriausybei teikiamų įstatymų, Seimo nutarimų, Vyriausybės nutarimų projektų kokybišką dalykinį vertinimą (teikia dalykinio vertinimo pažymas atitikties Vyriausybės programai, poveikio veiklos sritims ir siekiamo rezultato aspektais);

5.2. pagal veiklos sritis rengia Vyriausybės posėdžių ir Vyriausybės pasitarimų (prireikus ministerijų atstovų pasitarimų) darbotvarkės klausimu pažymą apie teisės akto projekto esmę;

5.3. iniciatyviai dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose ir padeda Vyriausybei priimti tinkamus sprendimus;

5.4. pagal veiklos sritis organizuoja tarpinstitucinių nesutarimų Vyriausybės veiklos klausimais derinimą;

5.5. inicijuoja sistemines analizes valstybės informacinių išteklių srityje, analizuoja informacinių ir ryšių technologijų, ryšio saugumo problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijos vadovams;

5.6. organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų informacinių išteklių klausimais įgyvendinimą;

5.7. tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų išteklių srityje;

5.8. koordinuoja tarptautines iniciatyvas informacinių išteklių tarpvalstybinės sąveikos didinimo, tarpvalstybinių barjerų mažinimo ir kitais skaitmeninės valdžios ir skaitmeninės ekonomikos klausimais;

5.9. kartu su atsakingais padaliniais dalyvauja organizuojant informacinių sistemų valdymo reikalavimų bei ryšių saugumo įgyvendinimą Vyriausybės kanceliarijoje;

5.10. atlieka priskirtų veiklos sričių stebėseną, analizę ir vertinimą, teikia Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei įrodymais grįstas išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos srityse politikos formavimo ir įgyvendinimo;

5.11. pagal veiklos sritis dalyvauja vertinant ministerijų strateginius veiklos planus ir strateginius projektus atitikties Vyriausybės politikai aspektu;

5.12. pagal veiklos sritis prisideda rengiant Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą, Vyriausybės pasiūlymus dėl Seimo sesijos darbų programos projekto;

5.13. pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą;

5.14. pagal veiklos sritis nagrinėja valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kancleriui spręsti klausimus, rengia dėl jų atitinkamus pasiūlymus;

5.15. pagal veiklos sritis organizuoja Vyriausybės komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžius, koordinuoja jų pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą;

5.16. teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, Vyriausybės sprendimų priėmimo proceso tobulinimo ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.17. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas);

5.18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojais Vyriausybės programos įgyvendinimo klausimais, teikia konsultacijas Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

5.19. prisideda prie Vyriausybės kanceliarijos tinkamo asmens duomenų IS tvarkymo, įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje tvarkos aprašo nuostatas;

5.20. pavaduoja grupės vadovą jo atostogų, komandiruotės metu, ligos ar kitais atvejais;

5.21. pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Grupės vyriausiasis patarėjas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 852196816
El. paštas: ausra.vengraite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.