Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64688
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pareigos: Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 15.60
Pareigybės aprašymas:
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

1. Viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės (toliau – Įstaiga) direktoriaus pareigybė skirta organizuoti Įstaigos veiklą, vadovaujantis Įstaigos įstatais.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

2. Įstaigos vadovas vykdo funkcijas, nustatytas Įstaigos įstatuose ir šioje pareiginėje instrukcijoje.

III SKYRIUS
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Įstaigos direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
4.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
4.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
4.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
4.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
4.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
4.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

V SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Pareigas einantis Įstaigos direktorius vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Įstaigos darbą, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
5.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos įstatų;
5.3. atsižvelgdamas į patvirtintą pareigybių sąrašą, nustato darbuotojų etatų skaičių, teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, juos skatina, skiria įspėjimus už darbo pareigų pažeidimą;
5.4. suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
5.5. organizuoja Įstaigos padalinių ir filialų vadovų atestaciją;
5.6. organizuoja viešuosius konkursus padalinių ir filialų vadovų pareigoms užimti bei tvirtina šių konkursų nuostatus;
5.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
5.8. tvirtina Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, skyrių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
5.9. vykdo Įstaigos veiklos planus;
5.10. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus;
5.11. praneša visuotiniam dalininkų susirinkimui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;
5.12. naudoja laisvas Įstaigos lėšas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
5.13. gavęs rašytinį visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą, parduoda, perleidžia, išnuomoja, įkeičia Įstaigos ilgalaikį turtą, taip pat laiduoja ar garantuoja juo kitų subjektų prievolių įvykdymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
5.14. disponuoja Įstaigos turtu teisės aktų nustatyta tvarka;
5.15. užtikrina perduoto pagal panaudos sutartis bei Įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
5.16. užtikrina Įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir apsaugą;
5.17. teikia informaciją apie Įstaigos veiklą visuomenei bei skelbia viešą informaciją;
5.18. užtikrina finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių metų Įstaigos veiklos ataskaitą;
5.19. įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimus;
5.20. informuoja savininką apie neefektyviai dirbančius Įstaigos padalinius ir filialus;
5.21. leidžia įsakymus, duoda nurodymus, privalomus visiems Įstaigos darbuotojams;
5.22. Įstaigos vardu sudaro sutartis veiklos klausimais ar įgalioja tai atlikti kitus asmenis;
5.23. atstovauja Įstaigai teisme, kitose institucijose, įstaigose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja tai daryti kitus asmenis;
5.24. teikia dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registrui;
5.25. veikia Įstaigos vardu arba teisės aktų nustatyta tvarka įgalioja kitus asmenis, dirbančius Įstaigoje, vykdyti jo kompetencijai priskirtas funkcijas;
5.26. organizuoja Įstaigos dalininkų registravimą;
5.27. sprendžia organizacinius, ūkinius, finansinius klausimus, užtikrina saugias ir sveikas įstaigos darbuotojų darbo sąlygas;
5.28. užtikrina Įstaigos antikorupcinės aplinkos formavimą;
5.29. laiku ir kokybiškai vykdo su Įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, visuotinio dalininkų susirinkimo pavedimus raštu, siekiant Įstaigos tikslo įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

VI SKYRIUS
PAVALDUMAS

6. Įstaigos direktorių į darbą priima ir iš jo atleidžia sveikatos apsaugos ministras Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7. Įstaigos direktorius yra pavaldus sveikatos apsaugos ministrui, atskaitingas visuotiniam dalininkų susirinkimui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.