Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97745
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pareigos: Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 3,30
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 5891,82
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pretendentams skirtame buklete https://bit.ly/4bvCBhz pateikiama:
- informacija apie įstaigą;
- pagrindiniai įstaigos vadovo kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslai ir rezultatai;
- konkurso eiga.
Pretendentus informuojame, kad:
- VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros direktoriaus pareiginės algos koeficiento intervalas nuo 3,3 iki 3,98 bazinio dydžio ( nuo 5891 iki 7105 eur)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-2
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2024 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V- 93
redakcija)


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros (toliau – įstaiga) direktorius yra viešosios įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės paskirtis – vadovauti įstaigai, vykdyti įstaigos įstatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Įstaigos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį iš išvardintų: inžinerijos krypčių grupės, vadybos krypties, verslo krypties, viešojo administravimo, teisės krypties, ekonomikos krypties finansų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
3.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybą ir teritorijų planavimą, geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą;
3.4. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, dokumentų tvarkymo ir raštvedybos taisyklėmis;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programų paketu);
3.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.7. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo ir įstaigos darbą;
3.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Įstaigos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos įstatais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kaip įstaigos savininko, sprendimais, įstaigos valdybos nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja įstaigos veiklą;
4.2. veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
4.3. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
4.4. atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui, visuotiniam dalininkų susirinkimui ir paskelbimą viešosios įstaigos interneto svetainėje;
4.5. atsako už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;
4.6. atsako už teisės aktuose nurodytų duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
4.7. atsako už įstaigos dalininkų registravimą;
4.8. atsako už informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;
4.9. atsako už sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) viešosios įstaigos buveinėje sudarymą;
4.10. naudoja įstaigos turtą pagal jo paskirtį teisės aktuose nustatyta tvarka ir atsako už efektyvų jo naudojimą;
4.11. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais, skiria paskatinimus ir nuobaudas, pagal kompetenciją leidžia įsakymus, reguliuojančius struktūrinių padalinių darbą;
4.12. organizuoja įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose nurodytų veiklos planavimo ir kitų dokumentų projektų rengimą;
4.13. rengia ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose nurodytus veiklos planavimo ir kitų dokumentų projektus;
4.14. praneša Aplinkos ministerijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;
4.15. atsako už kitus veiksmus, kurie yra direktoriui priskirti teisės aktuose ir įstaigos įstatuose;
4.16. vykdo kitus su įstaigos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro arba aplinkos viceministro, kuriam priskirta įstaigos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus;
4.17. šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui.

Susipažinau
________________________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (85)-2
El. paštas:
Adresas: A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.