Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44087
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:
VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus (toliau –Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau — vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga viešajai tvarkai užtikrinti ir administracinių nusižengimų prevencijai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos vykdomos specialioje viešosios tvarkos užtikrinimo ir administracinių nusižengimų priemonių prevencijos veiklos srityje.

IV. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo stažą teisėtvarkos srityje;
6.3. mokėti surašyti administracinio nusižengimo protokolą;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Exeel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
6.5. išmanyti bei taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausias specialistas atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrindamas efektyvų darbą pagal savo kompetenciją, rengia Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimų, Telšių rajono savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės meras) potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.2. nagrinėja maudymosi draudžiamose vietose arba draudžiamu laiku, informacinių ženklų ties vandens telkiniais arba ties perėjomis ledu sunaikinimo arba gadinimo, alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų gėrimo bei rūkymo tam uždraustose viešosiose vietose, viešosios rimties trikdymo klausimu;
7.3. kontroliuoja gyvūnų auginimo ir laikymo Telšių rajone bei agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių laikymąsi;
7.4. atlieka patikrinimus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus savo iniciatyva bei kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) siekdamas nustatyti administracinius nusižengimus;
7.5. kontroliuoja, kaip laikomasi Telšių rajono savivaldybės triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose triukšmo valdymą nuostatų reikalavimų;
7.6. kontroliuoja išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymąsi priežiūrą Savivaldybės teritorijoje;
7.7. kontroliuoja, kaip laikomasi alkoholio kontrolės, tabako kontrolės įstatymų reikalavimų, didmeninės ir mažmeninės prekybos taisyklių bei prekybos viešosiose vietose taisyklių;
7.8. kontroliuoja transporto priemonių stovėjimo, parkavimo Telšių mieste tvarką;
7.9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, raštus ar kitą gautą informaciją pagal savo kompetenciją, atlieka patikrinimus, rengia atsakymų projektus pareiškėjams;
7.10. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų taisyklių aplinkos apsaugos ir viešosios tvarkos srityje Savivaldybės teritorijoje;
7.11. prižiūri, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, už kurių pažeidimą nustatyta administracinė atsakomybė, renka įrodymus, susijusius su administraciniais nusižengimais, surašo administracinių nusižengimų protokolus, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja administracinių nurodymų vykdymą;
7.12. nustato juridinių ir fizinių asmenų aplinkai padarytą žalą, įvertina nuostolius ir perduoda duomenis Administracijos direktoriui dėl žalos išieškojimo, jei dėl padarytos žalos nuostolių patyrė žalą Savivaldybės biudžetas;
7.13. savarankiškai arba kartu su policijos, Savivaldybės administracijos, kitų padalinių atstovais dalyvauja patikrinimuose, prevencinėse akcijose, reiduose;
7.14. bendrauja ir bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, valstybės ir Savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis pagal savo kompetenciją;
7.15. rengia ataskaitas, statistinius duomenis pagal savo kompetenciją, teikia juos Skyriaus vedėjui ir / ar Administracijos direktoriui;
7.16. dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, programas, akcijas viešosios tvarkos klausimais;
7.17. rengia informacinius leidinius viešosios tvarkos klausimais;
7.18. pagal savo kompetenciją renka, kaupia, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijos viešosios tvarkos būklę, jos kitimą;
7.19. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.20. siekdamas nustatyti administracinius nusižengimus, atlieka patikrinimus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus ir kitus dokumentus savo iniciatyva bei kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis;
7.21. tikrina, ar renginių metu organizatoriai laikosi Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo, Tvarkymo ir švaros taisyklių bei Administracijos direktoriaus atitinkamais įsakymais nurodytų reikalavimų;
7.22. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.23. pagal kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka teikia apie juos ataskaitas;
7.24. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams nusižengimams, išaiškinti priežastis ir numatyti priemones jiems šalinti;
7.25. pagal savo kompetenciją tvirtina dokumentų kopijas;
7.26. atlieka Skyriaus vedėjo ir Administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių ir strateginių tikslų įgyvendinimu;
7.27. privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą, apie nusišalinimą pranešti raštu Skyriaus vedėjui.

VI. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą: Telšiai, Žemaitės g. 14, kodas 180878299, biudžetinė įstaiga
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Minkevičienė
Telefonas: 8 5 2196811
El. paštas: vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.