Viešųjų pirkimų ir ūkio valdymo skyriaus Patarėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66087
Skelbimo data: 2020-08-17
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Viešųjų pirkimų ir ūkio valdymo skyriaus Patarėjas
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-394

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR ŪKIO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Viešųjų pirkimų ir ūkio valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis –A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintiną išsilavinimą.

3.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį turto valdymo ir darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos srityse.

3.3. Turėti priešgaisrinės saugos ir darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai pažymėjimus.

3.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybinio socialinio draudimo, Viešųjų pirkimų, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Profesinės sveikatos priežiūros, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais, higienos normomis, standartais, statybos techniniais reglamentais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, turto valdymą, materialinį – techninį aprūpinimą, gebėti juos taikyti praktiškai.

3.5. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

3.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

4.2. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.

4.3. Koordinuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau bendrai Fondo administravimo įstaigos) turto poreikio analizę, nereikalingo arba netinkamo naudoti turto panaudojimą.

4.4. Koordinuoja tinkamą Fondo administravimo įstaigoms priklausančio turto naudojimą bei priežiūrą, vertina ir teikia pasiūlymus dėl efektyvaus turto panaudojimo.

4.5. Koordinuoja Fondo administravimo įstaigų pirkimų paraiškų, susijusių su turto įsigijimu, valdymu, priežiūra ir apsauga, pirkimų planui sudaryti analizę, paraiškų planuojamiems centralizuotiems pirkimams atranką, siūlymų dėl viešųjų pirkimų centralizavimo Fondo valdyboje analizę ir teikimą.

4.6. Koordinuoja Fondo administravimo įstaigų aprūpinimą prekėmis ir paslaugomis pagal Skyriaus kompetenciją.

4.7. Koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtus planuojamus ir vykdomus viešuosius pirkimus, administruoja prekių ir paslaugų viešojo pirkimo bei kitas, Skyriaus kompetencijai priskirtas, sutartis.

4.8. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, Fondo valdybos direktoriui pavedus.

4.9. Koordinuoja Fondo administravimo įstaigų nekilnojamojo turto poreikio analizę, naudojamo nekilnojamojo turto ekonominius pagrindimus, rengia išvadas ir pasiūlymus.

4.10. Koordinuoja nekilnojamojo turto (patalpų) nuomos paslaugų poreikį ir esant poreikiui organizuoja jų įsigijimą.

4.11. Teikia ir papildo duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje.

4.12. Koordinuoja su nekilnojamojo turto naudojimu susijusius klausimus su VĮ Turto banku.

4.13. Koordinuoja ir užtikrina saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės bei civilinės saugos, dirbančiųjų sveikatos reikalavimų vykdymą Fondo administravimo įstaigose.

4.14. Koordinuoja ir užtikrina Fondo administravimo įstaigų naudojamo nekilnojamojo turto (pastatų bei patalpų, darbo vietų) apsaugą ir techninę, priešgaisrinę, higieninę priežiūrą.

4.15. Rengia saugos darbe bei priešgaisrinės saugos instrukcijų projektus, juos atnaujina, pasirašytinai supažindina su saugos ir sveikatos instrukcijomis naujai į Fondo valdybą priimtus darbuotojus.

4.16. Kontroliuoja ir organizuoja civilinės saugos priemonių įgyvendinimą darbuotojų sveikatos tikrinimus, vykdo jų apskaitą.

4.17. Dalyvauja tiriant Fondo valdyboje įvykusius nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, incidentų priežastis bei aplinkybes.

4.18. Koordinuoja ir užtikrina Fondo administravimo įstaigų darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymą ir Fondo administravimo įstaigų darbuotojų mokymų vykdymą pagal Skyriaus kompetenciją.

4.19. Rengia su turto valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu susijusių dokumentų rengimą.

4.20. Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Fondo administravimo įstaigų darbuotojus pagal šios pareigybės kompetenciją.

4.21. Nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus Skyriaus vedėjui pavedus.

4.22. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, teikia duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją, atstovauja Fondo valdybai, Fondo valdybos direktoriui pavedus.

4.23. Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos bei kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.

4.24. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

4.25. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

________________________________

Informacija apie įstaigą: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos pr. 12-101, LT009308 Vilnius el.p info@sodra.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 272 4864
El. paštas: info@sodra.lt
Adresas: Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.