Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62450
Skelbimo data: 2020-01-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.20
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTI NTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-276TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė (profesijos kodas 252103) priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,2–7,2 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo trukmės).
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus.
5. Vyriausiasis specialistas pavaldaus poskyrio vedėjui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo kolektyvo veiklą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
9. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

10. Teikia Viešųjų pirkimų komisijai svarstyti paruoštus klausimus.
11. Rengia pirkimo dokumentus.
12. Skelbia pirkimų dokumentus CVP IS.
13. Vykdo pirkimus per CPO.
14. Tiekėjams prašant ar savo iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka patikslina (paaiškina) pirkimo sąlygas, jų patikslinimus, ir paaiškinimus, išskyrus viešojo pirkimo komisijos sprendimus, šią informaciją perduoda pirkimo vykdytojui (Viešųjų pirkimų komisijai ar pirkimų organizatoriui).
15. Rengia administracijos vidaus tvarkomųjų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui.
16. Priima ir registruoja administracijos struktūrinių padalinių parengtas bei administracijos direktoriaus bei asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti.
17. Užtikrina, kad viešojo pirkimo komisijos posėdžiai vyktų nustatytu laiku ir tinkamai.
18. Priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus bei gaunamus raštus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
19. Organizuoja poskyrio pirkimų sutarčių su laimėtojais pasirašymą.
20. Rengia ir teikia poskyrio inicijuotų pirkimo procedūrų ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms.
21. Tvarko poskyrio archyvą (pagal atskirą poskyrio vedėjo nurodymą).
22. Tvarko viešųjų pirkimų žurnalą (pagal atskirą poskyrio vedėjo nurodymą).
23. Pildo tipinę viešųjų pirkimų ataskaitą At-6 (pagal atskirą vedėjo nurodymą).
24. Pagal kompetenciją konsultuoja administracijos darbuotojus procedūriniais viešųjų pirkimų klausimais.
25. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
26. Pagal administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo nustato būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes.
27. Vykdo kitus poskyrio vedėjo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.Susipažinau

____________________________
(Parašas)

____________________________
(Vardas ir pavardė)

____________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: Kelmės rajono savivaldybės administracija [188768730] Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė, 86143 Biudžetinė įstaiga
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 427 69053
El. paštas: info@kelme.lt
Adresas: Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė, 86143
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.