Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 7,0 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42923
Skelbimo data: 2019-11-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 7,0 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-276
2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A-1287TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti viešųjų pirkimų planus, vykdyti viešųjų pirkimų verčių apskaitą, organizuoti, vykdyti ir koordinuoti pavestų viešųjų pirkimų procedūras.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – viešųjų pirkimų organizavimo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
5. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ar vykdymo srityje.
6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti viešųjų pirkimų srityje.
7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
8. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

9. Rengia rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkomųjų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui.
10. Kaupia ir analizuoja informaciją apie viešųjų pirkimų poreikį bei viešųjų pirkimų apimtis, skaičiuoja viešųjų pirkimų vertes.
11. Renka informaciją iš rajono savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų apie planuojamus vykdyti einamaisiais metais pirkimus, ją apibendrina.
12. Tvarko mažos vertės viešųjų pirkimų apskaitą.
13. Priima ir registruoja administracijos padalinių arba specialistų parengtas, atsakingų specialistų įvertintas (pasirašytas) ir administracijos direktoriaus patvirtintas mažos vertės pirkimų paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti.
14. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus reikalavimus skelbia viešųjų pirkimų planus ir suvestines Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir rajono savivaldybės tinklalapyje (jei numatyta).
15. Dalyvauja rengiant rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų klausimus savivaldybės administracijoje.
16. Reguliariai teikia informaciją apie patikslintą viešųjų pirkimų planą (suvestinę) bei planuojamų pirkimų vertes poskyrio vedėjui.
17. Pagal pateiktas technines užduotis rengia viešųjų pirkimų sąlygas (pirkimo dokumentus), skelbimus Centrinės viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o tarptautinių pirkimų atveju – papildomai rengia skelbimus Europos Sąjungos oficialiajam leidiniui.
18. Organizuoja poskyrio pirkimų sutarčių su laimėtojais pasirašymą, tiekėjų pasiūlymus ir sutartis viešina Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
19. Organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą iš Centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją.
20. Dalyvauja nagrinėjant tiekėjų pretenzijas.
21. Pagal kompetenciją konsultuoja rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.
22. Bendradarbiauja su valstybės, savivaldos bei kontroliuojančiomis institucijomis sprendžiant klausimus, iškilusius vykdant tiesiogines funkcijas.
23. Garantuoja tinkamą priskirtų dokumentų saugojimą ir atidavimą į archyvą.
24. Rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas.
25. Padeda poskyrio vedėjui parengti Viešųjų pirkimų poskyrio veiklos planus ir ataskaitas.
26. Teikia ataskaitas apie savo veiklą.
27. Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
28. Vykdo kitas poskyrio vedėjo pavestas funkcijas viešųjų pirkimų srityje.
29. Vykdo poskyrio vedėjo funkcijas jam nesant.
30. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

31. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjui.


Susipažinau

____________________________
(Parašas)

____________________________
(Vardas ir pavardė)

____________________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6820
El. paštas: Aistė Viškelytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, aiste.viskelyte@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.