Viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas

Skelbimo nr.: 58612
Skelbimo data: 2019-05-28
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė teismų administracija
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinės teismų administracijos
2019 m. balandžio 30 d.
įsakymo Nr. 6P-60-(1.1)


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) teisininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija), teismų, teismų savivaldos veiklą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, sutarčių rengimo principus;
3.4. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų projektus;
3.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo principus;
3.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;
3.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. dalyvauja rengiant Administracijos pirkimo sutarčių projektus;
4.2. rengia Administracijos viešųjų pirkimų ir kitų dokumentų projektus ir teikia juos tvirtinti viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
4.3. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
4.4. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;
4.5. nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir teikia išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
4.6. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant Administracijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas, informacinius pranešimus, skelbimus apie sudarytas (nesudarytas) pirkimo sutartis ar preliminarią pirkimo sutartį ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
4.7. vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
4.8. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
4.9. teisės aktų nustatyta tvarka bendrauja ir keičiasi informacija su tiekėjais;
4.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus teismų savivaldos institucijų bei teismų veiklos klausimais, teikia teisines išvadas;
4.11. pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
4.12. įgaliojus Administracijos direktoriui atstovauja Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
4.13. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo bei Administracijos vadovybės su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________

Susipažinau
Viešųjų pirkimų skyriaus
teisininkas

________________________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)

_________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: L. Sapiegos g. 15, Vilnius LT-10312
Telefonas: 5 2685180
El. paštas: info@teismai.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.