Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65596
Skelbimo data: 2020-07-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A-396

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas, kurio pareigybė priskiriama A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio apskaičiavimą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir viešųjų pirkimų organizavimo norminius dokumentus;
3.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
3.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
3.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vykdo viešuosius pirkimus, kurie registruoti viešųjų pirkimų komisijai;
4.2. registruoja viešųjų pirkimų komisijai pateiktas paraiškas, teikiamus konkurso dalyviams pirkimo dokumentus ir priimtus dalyvių pasiūlymus;
4.3. skelbia pirkimo dokumentus ir vykdo susirašinėjimą su pirkimų dalyviais Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, nagrinėja ir vertina pateiktų pirkimo dalyvių pasiūlymus;
4.4. dalyvauja Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose ir tvarko komisijos atliekamų viešųjų pirkimų dokumentaciją;
4.5. rengia pirkimo dokumentus, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6. teikia reglamentuojančiais teisės aktais nustatytą informaciją apie viešuosius pirkimus;
4.7. vykdo viešųjų pirkimų, kuriuos atlieka viešųjų pirkimų komisija, laimėjusių dalyvių pasiūlymų viešinimą;
4.8. teikia ataskaitas skaitmeninėmis viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais terminais;
4.9. teikia metodinę ir praktinę pagalbą savivaldybės įmonėms, įstaigoms, bendrijoms, draugijoms viešųjų pirkimų klausimais;
4.10. laiku ir tiksliai suveda duomenis į kompiuterinę laikmeną, užtikrina informacijos saugumą;
4.11. skaičiuoja žemės nuomos mokestį už valstybinės žemės nuomą ir valstybinės žemės sklypų naudojimą fiziniams asmenims ir atlieka perskaičiavimus pagal būtinumą;
4.12. išsiunčia fiziniams asmenims patvirtintas žemės nuomos mokesčio deklaracijas;
4.13. veda žemės nuomos mokesčio apskaitą ir vykdo permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) kontrolę;
4.14. siunčia priminimus (registruotais laiškais) valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokėtojams, kurie nustatytais terminais nesumoka valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomos mokesčių, tvarko priminimų apskaitą;
4.15. teikia informaciją apie fizinių asmenų žemės nuomos mokesčio nepriemokas seniūnijoms ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriui;
4.16. teikia informaciją ir konsultuoja fizinius asmenis žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę klausimais;
4.17. rengia žemės nuomos mokesčio ataskaitas apie žemės nuomos mokesčio mokėtojus, žemės mokesčio nepriemokas;
4.18. registruoja skyriaus siunčiamus, gaunamus bei vidaus dokumentus;
4.19. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio teisės aktų nustatytas funkcijas bei Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, atitinkančias skyriaus tikslus ir funkcijas;
4.20. už pareigų vykdymą atsiskaito Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui;
4.21. atlygina dėl savo kaltės darbo pareigų pažeidimu padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 845 503724
El. paštas: savivaldybe@panrs.lt
Adresas: Vasario 16-osios, 27, 5300 Panevėžys
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.