Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65612
Skelbimo data: 2020-07-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.45
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio7 d. įsakymu Nr. 5-V-922


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį, priklauso specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau − Policijos departamentas) ir kitų policijos įstaigų viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje patirtį;
5.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir įsigijimų organizavimą policijos sistemoje;
5.4. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti veiklą, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
5.6. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimą, gebėti analizuoti ir sisteminti informaciją, organizuoti pirkimo procedūras, rengti su pirkimo procedūromis susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus;
5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal suteiktus įgaliojimus teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešojo pirkimo procedūras ar dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje: rengia atskirų konkursų pirkimo dokumentus ir juos derina su atsakingomis institucijomis, nagrinėja tiekėjų pasiūlymus, skundus ar pretenzijas, rengia vykdomų pirkimų sutarčių projektus;
6.2. rengia vykdytų viešųjų pirkimų procedūrų ir įvykdytų ar nutrauktų sutarčių ataskaitas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
6.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia skelbimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
6.4. kaupia vykdomų centralizuotų ir decentralizuotų pirkimų dokumentus ir tvarko pirkimų apskaitą;
6.5. analizuoja ir apibendrina informaciją apie vykdytus pirkimus;
6.6. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių komisijų bei darbo grupių veikloje;
6.7. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, vykdantį analogiškas (panašias) funkcijas, jam laikinai negalint eiti pareigų;
6.8. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių bei kitų institucijų, įmonių paklausimus (raštus);
6.9. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
6.10. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, tinkamą funkcijų atlikimą.
______________________________

Susipažinau
________________
(Parašas)
________________
(Vardas ir pavardė)
______________
(Data)#734645 2018-10-25
Informacija apie įstaigą: www.policija.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.