Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43810
Skelbimo data: 2020-02-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. liepos 22 d.

įsakymu Nr. B1-513

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą, atstovauti Tarnybą išankstiniame ginčų nagrinėjime ne teismo tvarka.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, bendroji veiklos sritis yra viešieji pirkimai ir teisės taikymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį teisės arba viešųjų pirkimų srityse;

4.3. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

4.4. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, užtikrindamas Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo viešuosius pirkimus;

5.2. apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba, esant poreikiui, koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą;

5.3. rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą;

5.4. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba, esant poreikiui, koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą;

5.5. rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais;

5.6. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

5.7. rengia ir tiekia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;

5.8. analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus, esant poreikiui, koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą;

5.9. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;

5.10. planuoja viešuosius pirkimus arba, esant poreikiui, koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą bei rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

5.11. administruoja ir pildo elektroniniu būdu skelbiamus duomenis apie viešuosius pirkimus;

5.12. pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus, teikia išvadas;

5.13. esant poreikiui atlieka prevencinę viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;

5.14. derina viešųjų pirkimų paraiškas;

5.15. registruoja viešųjų pirkimų paraiškas ir atliktus viešuosius pirkimus;

5.16. atlieka nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registro ir viešojo pirkimo sutarčių registro tvarkymą;

5.17. atlieka prevencinę Tarnybos teritorinių padalinių viešųjų pirkimų dokumentų kontrolę;

5.18. pavaduoja Skyriaus vedėją, patarėją ir/arba kitą vyriausiąjį specialistą, jų nesant;

5.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________

Susipažinau

__________________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)


Informacija apie įstaigą: Darbo vieta: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viešųjų pirkimų skyriuje (Vilniuje). Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Vaškelienė, tel. (8 5) 249 1638, el. p. irena.vaskeliene@vmvt.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.