Šeštadienis, gruodžio 05 d.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 6,4 (baziniais dydžiais))

Skelbimo nr.: 8512
Skelbimo data: 2019-06-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 6,4 (baziniais dydžiais))
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. DV-1506
(Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 16 d.
įsakymo Nr. DV-382
redakcija)


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities savivaldybės viešuosius pirkimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo funkciją.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities (teisės, ekonomikos, viešojo administravimo ar apskaitos krypties) išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;
4.3. išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.4. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. sugebėti rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;
4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti;
4.7. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:
5.1. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;
5.2. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo ir savivaldybės administracijos vidaus tvarkų susijusių su pirkimų vykdytu, organizavimu tobulinimo;
5.3. skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti pirkimus;
5.4. tikrina Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (paraiškas, pirkimo sąlygas, apklausos pažymas), teikia siūlymus dėl pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
5.5. rengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus (apie pradedamus viešuosius pirkimus, sudarytas sutartis);
5.6. rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus;
5.7. dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;
5.8. protokoluoja pirkimų komisijų posėdžius;
5.9. pildo vokų atplėšimo procedūros protokolų formas;
5.10. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;
5.11. praneša konkurso dalyviams apie konkursus laimėjusius pasiūlymus;
5.12. praneša konkurso dalyviams apie planuojamas sudaryti sutartis;
5.13. rengia pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
5.14. skelbia informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie sutarčių sudarymą;
5.15. derina pirkimo organizatorių apklausos pažymas;
5.16. rengia kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;
5.17. rengia metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas;
5.18. rengia savivaldybės administracijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą (jo pakeitimus) (ketvirčio, 6 mėn., metų pagal aplinkybes) ir teikia tvirtinti;
5.19. konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus viešųjų pirkimų klausimais;
5.20. teikia informaciją skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras;
5.21. analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikia vedėjui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
5.22. rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms įstaigoms;
5.23. rengia atsakymus į asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus;
5.24. tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą;
5.25. vykdo kitus administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:
____________________
(parašas)
____________________
(vardas ir pavardė)
____________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: administruoja – Gintarė Gužauskaitė, VTD prie VRM Vidaus administravimo skyriaus patarėja, gintare.guzauskaite@vtd.lt, 8 5 2717381 Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 8 315 55 142
El. paštas: virginija.auruskeviciene@alytus.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-06-26
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.