Viešųjų pirkimų specialistas (darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu - 1 200,00 Eur neatskaičius mokesčių. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui - 1 400,00 Eur neatskaičius mokesčių.)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65725
Skelbimo data: 2020-07-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Viešųjų pirkimų specialistas (darbo užmokestis bandomuoju laikotarpiu - 1 200,00 Eur neatskaičius mokesčių. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui - 1 400,00 Eur neatskaičius mokesčių.)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus

2020 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. P-156


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ŠRATC/Įstaiga) Viešųjų pirkimų ir projektų įgyvendinimo tarnybos (toliau – Tarnyba) viešųjų pirkimų specialisto (toliau – Darbuotojas) pareiginiai nuostatai (toliau – nuostatai) nustato darbuotojo funkcijas, uždavinius, teises ir atsakomybę.
  2. Darbuotoją priima į darbą, nustato darbo užmokestį ir atleidžia iš pareigų ŠRATC direktorius.
  3. Su Darbuotoju sudaromos sutartys, kurias pasirašo ŠRATC direktorius arba jo įgaliotas asmuo:

3.1. Darbo sutartis;

3.2. Konfidencialios informacijos saugojimo sutartis.

4. Darbuotojas tiesiogiai pavaldus Įstaigos Viešųjų pirkimų ir projektų įgyvendinimo tarnybos vadovui (toliau – Tiesioginis vadovas).

BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5. Viešųjų pirkimų specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tiesioginę patirtį vykdant viešuosius pirkimus;

5.3. savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įstaigos veiklą reglamentuojančiais lokaliais teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;

5.4. gebėti bendrauti bent viena užsienio kalba;

5.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, pasižymėti organizuotumu, iniciatyvumu, sąžiningumu, punktualumu;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius bei priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI

6. Viešųjų pirkimų specialistas privalo atlikti šias funkcijas:

6.1. administruoti ŠRATC paskyrą viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir užtikrinti informacijos apie Įstaigos viešuosius pirkimus paskelbimą CVP IS;

6.2. inicijuoti Įstaigos lokalių teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, rengimą ir jų derinimą su Tarnybos vadovu, teisininku, ŠRATC direktoriumi, kitais darbuotojais arba dalyvauti jų rengime;

6.3. remdamasis Įstaigos tarnybų ar pavienių specialistų pateikta informacija, rengti, derinti, tikslinti, teikti tvirtinti kiekvienų einamųjų biudžetinių metų planuojamų vykdyti Įstaigos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau – Planas) ir paskelbti CVP IS viešųjų pirkimų suvestinę (toliau – Suvestinė), esant poreikiui, juos tikslinti;

6.4. derinti Įstaigos darbuotojų rengiamas pirkimų paraiškas, įvertinti jų atitiktį patvirtinam pirkimų planui;

6.5. atlikti prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) elektroniniu katalogu;

6.6. vykdomuose viešuosiuose pirkimuose atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus, komisijos nario, sekretoriaus funkcijas, jeigu ŠRATC direktorius ar Tarnybos vadovas nenustato kitaip;

6.7. pavedus Tarnybos vadovui, vykdyti viešąjį pirkimą, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, rengti pirkimo dokumentus, vykdyti pirkimo procedūrą, būti atsakingam už bendravimą su tiekėjais;

6.8. suderinus su Tarnybos vadovu ir gavus Įstaigos direktoriaus įgaliojimą, dalyvauti kitų Perkančiųjų organizacijų skelbiamuose viešuose pirkimuose, pildyti ir teikti dokumentus;

6.9. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) ir teisės aktų nustatyta tvarka, rengti ir teikti viešųjų pirkimų skelbimus, procedūrų, įvykdytų ar nutrauktų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių ataskaitas bei kitą VPT reikalingą informaciją;

6.10. pagal kompetenciją peržiūrėti viešųjų pirkimų Tarnybos darbuotojų, Įstaigos dalininkų ar kitų organizacijų, įstaigų inicijuotus viešųjų pirkimų dokumentus, susijusius su Įstaigos veikla, ir teikti jiems pastabas;

6.11. kaupti informaciją apie Įstaigos įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus, teikti VPT pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus įvairaus pobūdžio ataskaitas;

6.12. teikti Įstaigos viešųjų pirkimų ataskaitą metinei Įstaigos veiklos ataskaitai;

6.13. pagal savo kompetenciją atstovauti ŠRATC atitinkamose įstaigose, įmonėse ir Organizacijose;

6.14. teikti pasiūlymus viešųjų pirkimų vykdymo tobulinimo klausimais;

6.15. bendradarbiauti ir konsultuoti Įstaigos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

6.16. užtikrinti patikėtų dokumentų ir informacijos konfidencialumą ir saugumą;

6.17. rengti ir perduoti viešųjų pirkimų dokumentus saugojimui;

6.18. kilus gaisrui, nedelsiant iškviesti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą tel. 112, organizuoti gaisro gesinimą turimomis priemonėmis ir apie įvykį informuoti ŠRATC direktorių arba Tiesioginį vadovą;

6.19. laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, vykdant tiesiogines pareigas;

6.20. vykdyti kitas teisėtas nenuolatinio pobūdžio Tiesioginio ir Įstaigos vadovų užduotis bei pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis bei Tarnybos nuostatais.

7. Viešųjų pirkimų specialisto uždaviniai:

7.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdyti jam pavestas funkcijas;

7.2. teikti ŠRATC direktoriui, Tarnybos vadovui informaciją apie iškilusias problemas, siūlyti sprendimo būdus;

7.3. teikti ŠRATC direktoriaus paskirtam asmeniui informaciją apie galimą grėsmę dėl korupcinių nusižengimų;

7.4. laikytis darbo drausmės, vidaus tvarkos, darbo saugos taisyklių, užtikrinti patikėtos informacijos konfidencialumą;

7.5. nutraukus darbo santykius, perduoti Tarnybos vadovo nurodytam asmeniui visus veiklos dokumentus bei jam patikėtas materialines vertybes pagal perdavimo – priėmimo aktą.

DARBUOTOJO TEISĖS

8. Darbuotojas turi teisę:

8.1. reikalauti saugių ir higieniškų darbo sąlygų;

8.2. reikalauti aprūpinti visomis tiesioginiam darbui reikalingomis darbo priemonėmis;

8.3. gauti reikiamą informaciją iš kitų ŠRATC padalinių;

8.4. nuolat kelti savo kvalifikaciją, pasirinkti tam tinkamas formas ir laiką;

8.5. turėti kitas teisės aktuose numatytas teises.

DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Darbuotojas atsakingas už:

9.1. nepriekaištingą pareigybės aprašo ir kitų lokalių teisės aktų, reglamentuojančių tiesioginį Darbuotojo darbą, įstaigos vidaus taisyklių, procedūrų, tvarkų, įsakymų vykdymą;

9.2. žalą padarytą ŠRATC ir tretiesiems asmenims dėl Darbuotojo kaltės;

9.3. teisėtą suteiktų teisių panaudojimą ir teisės aktų nuostatas atitinkantį pareigų vykdymą;

9.4. tinkamą Įstaigos turto eksploatavimą, darbo kokybę;

9.5. teisėtų ŠRATC direktoriaus, Tiesioginio vadovo žodinių ir raštiškų nurodymų vykdymą;

9.6. žinomos Įstaigos konfidencialios informacijos tinkamą panaudojimą ir apsaugą;

9.7. saugos darbe, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą.

10. Darbuotojo pareigų nesilaikymas laikomas darbo pareigų pažeidimu už kurį Darbuotojas atsako LR Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Darbo vieta: Pramonės g. 15-71, Šiauliai.

Darbo užmokesčio dydžio intervalas: bandomuoju laikotarpiu - 1 200,00 Eur neatskaičius mokesčių. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui - 1 400,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;

4. Darbo patirtį patvirtinantys dokumentai;

5. Kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį reikalavimams.

6. Gyvenimo aprašymas (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą);

7. Užpildyta pretendento anketa (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

*Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 41 520 002, el. paštas info@sratc.lt.

Informacija apie įstaigą: Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – šiuolaikiškos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos standartus atitinkančios ir ekonomiškai efektyvios vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Šiaulių regione sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Šiaulių r. sav. Jurgeliškių k. 9
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.