Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis architektas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44080
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Skuodo rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis architektas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.40
Pareigybės aprašymas:

VIETINIO ŪKIO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis architektas) (toliau – vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis architektas)) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (savivaldybės vyriausiojo architekto) pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos žemės įstatymų reglamentuotai savivaldybės veiklai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti bei savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – architektūros ir urbanistikos – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį vykdant atestuoto architekto veiklą ar veiklą bent vienoje iš nurodytų sričių:

4.2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projektų rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos);

4.2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusią veiklos vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

4.3. turėti architekto kvalifikacijos atestatą;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą ir valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą;

4.5. išmanyti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. savarankiškai planuoja savo veiklą, siekdamas užtikrinti priskirtų funkcijų įgyvendinimą;

5.2. rengia Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus raštų projektus skyriui priskirtų funkcijų klausimais, siekdamas užtikrinti savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų funkcijų vykdymą;

5.3. dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant Savivaldybės bendrųjų planų, Savivaldybės dalies bendrąjį planą, specialiuosius ir detaliuosius planus;

5.4. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus bei vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;

5.5. kai Architektūros įstatyme nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja Architektūros įstatyme nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į Architektūros įstatyme nurodytus architektūros kokybės kriterijus, ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;

5.6. atlieka Architektūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytą veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;

5.7. vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis Teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);

5.8. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), tvirtina planavimo sąlygas, derina planavimo darbų programas, kitus dokumentus, reikalingus teritorijų planavimui;

5.9. derina savivaldybės teritorijoje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Skuodo rajono savivaldybei kitų subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese;

5.10. rengia ir tvirtina specialiuosius architektūros reikalavimus;

5.11. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina parengtų projektų atitiktį statinių projektavimą reglamentuojantiems teisės aktams, derina ar nederina projektus pateikdamas motyvuotas pastabas IS „Infostatyba“;

5.12. nagrinėja pagal įgaliojimą statytojo parengtas projektinių pasiūlymų užduotis, nustato statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentų parametrus bei derina šias užduotis teisės aktų nustatyta tvarka;

5.13. pritaria raštu projektiniams pasiūlymams, vadovaudamasis statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.14. tvirtina reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimui;

5.15. vykdo topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimą TOPD sistemoje;

5.16. pagal kompetenciją organizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą;

5.17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo dokumentų rengimo, statinių projektavimo, statybos leidimų išdavimo, nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo, žemės sklypų formavimo, reklamos klausimais;

5.18. dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;

5.19. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo, kraštovaizdžio apsaugos principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje, teikia siūlymus steigti Savivaldybės saugomus draustinius, saugomus kraštovaizdžio objektus ir saugomas teritorijas arba siūlo atšaukti jau suteiktą tokį statusą;

5.20. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl miesto ir rajono miestelių pastatų estetinės išvaizdos gerinimo;

5.21. dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe;

5.22. nustatyta tvarka derina projektus išorinei reklamai įrengti;

5.23. atlieka kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavestus darbus, susijusius su skyriui numatytų funkcijų vykdymu bei vykdo kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Apanavičiūtė
Telefonas: 8 5 2196808
El. paštas: vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.