Sekmadienis, rugpjūčio 14 d.

Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 51999
Skelbimo data: 2022-06-09
Skelbimas galioja iki: 2022-06-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,285.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VILNIAUS DEPARTAMENTO
PRODUKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Administracinių paslaugų, susijusių su sveikatai palankios aplinkos formavimu, teikimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Sprendimai, susiję su sveikatai palankios aplinkos formavimu ir biocidinių produktų kompetentingos institucijos, nuodingųjų medžiagų priežiūros, geriamojo vandens saugos paskirtosios institucijos funkcijų vykdymu;
6.2. Duomenų, susijusių su nuodingųjų medžiagų, biocidinių produktų, geriamojo vandens sauga, analizė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
15. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
16. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
17. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
20. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
21. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
22. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
23. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
24. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
25. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
26. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
27. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
29. Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir teikia siūlymus dėl kitų institucijų parengtų pozicijų biocidinių produktų, pavojingų cheminių medžiagų ir jų mišinių klausimais.
30. Atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse, biocidinių produktų, pavojingų cheminių medžiagų klausimais.
31. Dalyvauja vykdant Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo ir šio įstatymo poįstatyminių teisės aktų nustatytas funkcijas išduodant išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertai taikymo sąlygas.
32. Rengia informaciją apie teisės aktus, nustatančius reikalavimus biocidiniams produktams, išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertai taikymo sąlygoms, bei kitą su veiklos sritimi susijusią informaciją, skirtą įstaigos interneto svetainėje.
33. Vykdo leidimus vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išduodančiai institucijai nustatytas funkcijas.
34. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

35. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
35.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
35.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
35.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
35.4. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
35.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;
36. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
36.1. kalba - anglų;
36.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

37. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
37.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
37.2. organizuotumas - 3 lygis;
37.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
37.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
37.5. komunikacija - 4 lygis.
38. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
38.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
38.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.
39. Profesinė kompetencija:
39.1. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ VALDYMAS - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Skuodė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: migle.skuode@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.