Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44046
Skelbimo data: 2020-03-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. VKE-369

VILNIAUS DEPARTAMENTO PRODUKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities kosmetikos gaminių vertinimo; priemonių rengimo visuomenės sveikatai apsaugoti funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius kosmetikos gaminius;
4.3. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnyba, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos atstovavimą Europos Sąjungos institucijose reglamentuojančiais teisės aktais;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja Europos Sąjungos kosmetikos gaminių notifikavimo portalo duomenis, analizės pagrindu teikia siūlymus dėl atsakingų asmenų veiklos rizikos vertinimo ir vykdomos veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams patikrinimų plano projekto;
5.2. sistemina, analizuoja bei apibendrina turimą informaciją, susijusią su kosmetikos gaminių sauga, rengia išvadas bei teikia siūlymus;
5.3. vykdo informacijos apie kosmetikos gaminio rimtą nepageidaujamą poveikį priėmimo, vertinimo, analizės, kaupimo bei perdavimo funkcijas;
5.4. atlieka rinkai pateikiančių kosmetikos gaminius atsakingų asmenų veiklos patikrinimus;
5.5. rengia su kosmetikos gaminių sauga, jų pateikimo į rinką priemonių taikymu susijusių raštų bei kitų dokumentų projektus;
5.6. bendradarbiauja su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių kosmetikos gaminių kompetentingomis institucijomis kosmetikos gaminių saugos, kosmetikos gaminių rinkos priežiūros klausimais;
5.7. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų ar Lietuvos Respublikos institucijų, įgaliotų atstovauti Europos Sąjungos institucijose pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas, gaunamus dokumentus, rengia jų apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
5.8. rengia Lietuvos Respublikos pozicijų projektus kosmetikos gaminių klausimais ir teikia siūlymus dėl kitų institucijų parengtų Lietuvos Respublikos pozicijų produktų saugos klausimais;
5.9. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo grupių susitikimuose;
5.10. bendradarbiauja su valstybės valdymo, savivaldybių, mokslo ir mokymo institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vadovybės pavedimu atstovauja NVSC Lietuvoje ir užsienyje;
5.11. rengia informaciją apie teisės aktus, nustatančius reikalavimus kosmetikos gaminiams bei kitą su veiklos sritimi susijusią informaciją, skirtą paskelbti NVSC interneto svetainėje;
5.12. pagal veiklos sritį rengia NVSC teikiamų administracinių paslaugų aprašymų projektus;
5.13. dalyvauja rengiant Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.14. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
5.15. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.16. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
5.17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.18. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
5.19. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.20. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
5.22. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________


Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: 8 5 2196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.