Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,12 iki 5,21 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64280
Skelbimo data: 2020-04-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,12 iki 5,21 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. VKE-211


VILNIAUS DEPARTAMENTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas (toliau – Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTUI

6. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office programiniais paketais;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V. VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
7.2. įrašo epidemiologinius duomenis į užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja;
7.3. atlieka retrospektyvinę tuberkuliozės, per orą plintančių infekcijų sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
7.4. vykdo tuberkuliozės, per orą plintančių infekcijų epidemiologinę priežiūrą;
7.5. ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius;
7.6. dalyvauja sprendžiant antimikrobinio atsparumo ir antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo valdymo apskrityje problemas;
7.7. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis;
7.8. organizuoja užkrečiamųjų ligų atvejų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);
7.9. išaiškina, tiria ir likviduoja / dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų)); ištiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); organizuoja priešepidemines priemones ir likviduoja / dalyvauja likviduojant protrūkius;
7.10. rengia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms;
7.11. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones, dalyvauja pratybose;
7.12. atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);
7.13. dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) veiklos planuose;
7.14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui;
7.15. pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus;
7.16. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;
7.17. pagal veiklos sritį konsultuoja Vilniaus departamento skyrių rajonuose darbuotojus;
7.18. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.19. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.20. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
7.21. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
7.22. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.23. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.24. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
7.25. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.26. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus, dirbančius pagal darbo sutartis, jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.27. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
7.28. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII. VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.