Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43099
Skelbimo data: 2019-12-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VKE-492

VILNIAUS DEPARTAMENTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
4.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo sergamumo užkrečiamosiomis ligomis stebėseną, organizuoja užkrečiamųjų ligų valdymą, epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką, renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę;
5.2. teikia informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą ir reguliariai analizuoja sistemoje pateiktą informaciją;
5.3. užtikrina, kad užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinės diagnostikos tvarka ir apimtys atitiktų teisės aktų reikalavimus;
5.4. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie įtariamus / esamus užkrečiamųjų ligų atvejus, protrūkius ir kitus biologinės kilmės galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.5. išaiškina ir likviduoja / dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius, organizuoja / vykdo užkrečiamosios ligos protrūkio epidemiologinę diagnostiką, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus, rengia protrūkio aprašymą (epidemiologinę išvadą);
5.6. organizuoja užkrečiamosios ligos atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir/ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemones);
5.7. rengia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms;
5.8. atlieka retrospektyvinę užkrečiamųjų ligų sergamumo analizę, nustato jų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
5.9. vykdo nuolatinę medicininę-karantininę kontrolę Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai Vilniaus filiale. Esant reikalui, gavus tiesioginio vadovo pavedimą, vykdo sustiprintą medicininę-karantininę kontrolę;
5.10. kontroliuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką: vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą, tikrina ir analizuoja gautas iš Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ataskaitas apie profilaktinius skiepijimus, jas apibendrina ir teikia siūlymus dėl skiepijimo aprėpčių didinimui taikomų priemonių įgyvendinimo;
5.11. ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius;
5.12. dalyvauja sprendžiant antimikrobinio atsparumo ir antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo valdymo apskrityje problemas;
5.13. vykdo imunoprofilaktikos vykdymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose kontrolę;
5.14. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
5.15. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; dalyvauja rengime/atnaujina specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai), dalyvauja pratybose ir kt.;
5.16. vykdo užkrečiamųjų ligų sukėlėjų stebėseną ir užtikrina tinkamą jų apskaitą;
5.17. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
5.18. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimą pavojų ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.19. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.20. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
5.21. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
5.22. pagal veiklos sritį konsultuoja Vilniaus departamento skyrių rajonuose specialistus;
5.23. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.24. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
5.25. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.26. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
5.27. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.28. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.29. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
5.30. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Apanavičiūtė
Telefonas: 8 5 2196808
El. paštas: vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.