Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 6,67 iki 8,17 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65078
Skelbimo data: 2020-06-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 6,67 iki 8,17 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. VKE-35


VILNIAUS DEPARTAMENTO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas dirba pagal darbo sutartį (toliau – Specialistas).
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų stebėseną, analizę ir prognozę.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Specialistas vykdo specialiosios veiklos srities užkrečiamųjų ligų valdymo funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų valdymo srityje;
6.3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7.1. vykdo sergamumo užkrečiamosiomis ligomis stebėseną, organizuoja užkrečiamųjų ligų valdymą, epidemiologinę priežiūrą, renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę;
7.2. organizuoja kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių infekcines ligas ar kenksmingų žmogaus sveikatai, apskaitą, vykdo gausumo dinamikos prognozę;
7.3. organizuoja ir vertina kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių infekcines ligas ar kenksmingų žmogaus sveikatai (erkių, uodų, blusų, upinių ir smulkiųjų mašalų) stebėseną, priešepideminių priemonių kraujasiurbių nariuotakojų ir jų platinamų ligų židiniuose taikymą, entomologinę stebėseną, teikia motyvuotas išvadas ir siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.4. reguliariai analizuoja Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje pateiktą informaciją;
7.5. užtikrina, kad užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinės diagnostikos tvarka ir apimtys atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.6. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie įtariamus / esamus užkrečiamųjų ligų atvejus, protrūkius ir kitus biologinės kilmės galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.7. organizuoja ir vertina užkrečiamųjų ligų atvejų valdymo priemones, teikia motyvuotas išvadas ir siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.8. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia rekomendacijas dėl kraujasiurbių nariuotakojų platinamų užkrečiamųjų ligų valdymo, teikia siūlymus dėl valstybinių sveikatos, socialinių ir prevencijos programų įgyvendinimo ir tobulinimo;
7.9. rengia informaciją apie užkrečiamąsias ligas suinteresuotoms institucijoms;
7.10. atlieka retrospektyvinę užkrečiamųjų ligų sergamumo analizę, nustato jų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
7.11. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; dalyvauja rengime/atnaujina specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus, dalyvauja pratybose ir kt.;
7.12. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimą pavojų ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.13. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.14. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.16. pagal veiklos sritį konsultuoja kitų NVSC padalinių specialistus;
7.17. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.19. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.20. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.21. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.24. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.