Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus specialistas

Skelbimo nr.: 59481
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus specialistas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. VKE-271


VILNIAUS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas dirba pagal darbo sutartį (toliau – Specialistas).
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A1.

II. PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis – rengti ir įgyvendinti projektus, finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir kitų nacionalinių bei tarptautinių finansinių institucijų paramos lėšomis (toliau – Projektas) visuomenės sveikatos priežiūros efektyvumui didinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialistas vykdo bendrosios veiklos srities procesų, metodų analizavimo, Projektų rengimo ir įgyvendinimo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;
6.3. gebėti savarankiškai administruoti ES struktūrinių fondų ir kitų nacionalinių ir tarptautinių finansinių institucijų finansuotų projektų įgyvendinimą;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų administravimą ir finansavimą, viešąjį administravimą;
6.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANTIS SPECIALISTAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS

7. Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos priežiūros strateginius dokumentus, teikia siūlymus dėl kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo;
7.2. dalyvauja sveikatos technologijų vertinimo, vystymo ir prioritetų nustatymo procese, teikia siūlymus dėl visuomenės sveikatos srityje pritaikomų inovatyvių priemonių, metodų siekiant visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimo;
7.3. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas projektų, susijusių su visuomenės sveikatos priežiūra, valdymo klausimais visame projektų įgyvendinimo procese (inicijavime, planavime, įgyvendinime ir baigime);
7.4. teikia siūlymus dėl visuomenės sveikatos priežiūros procesų optimizavimo, derina juos su konkrečių procesų valdytojais ir dalyviais;
7.5. identifikuoja esminius priskirtos srities veiklos procesų poreikius, rizikas ir modeliuoja veiklos procesus taip, kad jie būtų efektyvūs, tačiau veiklos procesas būtų maksimaliai paprastas;
7.6. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.7. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.8. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.9. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
7.10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.11. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.12. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.14. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Susipažinau:
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas, pavardė)
________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Telefonas: (8 5) 264 6603
El. paštas: agne.klinovskyte@nvsc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.