Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės informavimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,92 iki 8,17 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65122
Skelbimo data: 2020-06-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės informavimo specialistas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,92 iki 8,17 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VKE-580

VILNIAUS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VISUOMENĖS INFORMAVIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės informavimo specialistas (toliau – Specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A1.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir įgyvendinti sklandžiai vidinei ir (ar) išorinei komunikacijai reikalingas priemones.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Specialistas vykdo bendrosios veiklos srities viešųjų ryšių funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos sveikatos sistemą ir visuomenės sveikatos priežiūrą;
6.6. kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuvių kalba, gebėti rengti pranešimus spaudai ir kitokias publikacijas, atstovauti įstaigai radijo ir televizijos laidose;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimą;
6.8. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.9. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. redaguoja, rengia ir platina informacinius pranešimus, straipsnius Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) veiklos klausimais;
7.2. organizuoja ir teikia informaciją apie Departamento vykdomą veiklą žiniasklaidai (interviu, spaudos konferencijos ir pan.) ir visuomenei;
7.3. rūpinasi palankios viešosios nuomonės apie Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) formavimu;
7.4. užtikrina, kad išplatinti pranešimai ir kita viešinama informacija atspindėtų oficialią NVSC poziciją;
7.5. analizuoja NVSC veikla suinteresuotų šalių poreikius;
7.6. imasi kitų priemonių sklandžiai vidinei ir išorinei komunikacijai užtikrinti;
7.7. pagal veiklos sritį organizuoja posėdžius, pasitarimus, susirinkimus, kitus renginius, rengia jų protokolus;
7.8. dalyvauja rengiant Departamento Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.9. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
7.10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.11. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios;
7.12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
7.14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.15. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
7.17. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
____________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 212 4098
El. paštas: info@nvsc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.