Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,12 iki 5,20 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Skelbimo nr.: 60000
Skelbimo data: 2019-08-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,12 iki 5,20 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. VKE–271


VILNIAUS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius (toliau – Visuomenės sveikatos administratorius) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – Specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Visuomenės sveikatos administratoriaus pareigybės paskirtis – užtikrinti asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu, tobulinti dokumentų valdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Visuomenės sveikatos administratorius vykdo bendrosios veiklos srities asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIUI

6. Visuomenės sveikatos administratorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V. VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

7. Visuomenės sveikatos administratorius vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;
7.2. priima fizinių ir juridinių asmenų paraiškas, prašymus, pareiškimus skundus ir kitus dokumentus;
7.3. registruoja dokumentus;
7.4. vykdo asmenų, kurie kreipiasi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) konsultavimą telefonu;
7.5. analizuoja duomenų bazės, skirtos vieningam konsultavimui užtikrinti, turinį ir teikia siūlymus jos tikslinimui bei atnaujinimui;
7.6. teikia siūlymus vienodo konsultavimo ir konsultacijų vertinimo procedūrų vykdymui;
7.7. rengia informacinių raštų projektus;
7.8. organizuoja ir vykdo korespondencijos apskaitą ir jos siuntimą;
7.9. organizuoja pasitarimus, susirinkimus ir kitus renginius, juos protokoluoja;
7.10. teikia informaciją visuomenei apie asmenų aptarnavimo tvarką NVSC;
7.11. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.12. dalyvauja rengiant Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.13. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
7.14. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.15. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.16. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
7.17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.20. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS PAVALDUMAS

8. Visuomenės sveikatos administratorius pavaldus Skyriaus vedėjui.


VII. VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Visuomenės sveikatos administratorius atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________________Susipažinau:

_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Telefonas: (8 5) 264 6603
El. paštas: agne.klinovskyte@nvsc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.