Šeštadienis, birželio 25 d.

Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius (terminuota darbo sutartis, iki grįš šiuo metu pareigų negalintis eiti darbuotojas). PA - nuo 5,12 iki 5,20 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Skelbimo nr.: 60813
Skelbimo data: 2019-10-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorius (terminuota darbo sutartis, iki grįš šiuo metu pareigų negalintis eiti darbuotojas). PA - nuo 5,12 iki 5,20 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Pareigybės aprašymas:

LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
DARBŲ SAUGOS ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – ĮAT) Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro (toliau – Centras) Infrastruktūros priežiūros skyriaus darbų saugos organizatorius (kodas 226321) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (studijų kryptys – aplinkotyros, aplinkos apsaugos, aplinkos inžinerijos arba gamtos mokslų);
3.2. turėti darbo patirties aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos srityje;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos kariuomenės struktūra;
3.4. žinoti darbo organizavimo ĮAT pagrindus ir veiklos kryptis;
3.5. žinoti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos, Aplinkos apsaugos, Priešgaisrinės saugos įstatymų pagrindus;
3.6. žinoti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
3.7. gebėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą bei aplinkos apsaugą;
3.8. gebėti valdyti, sisteminti, kaupti ir apibendrinti informaciją ir duomenis.
3.9. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado, Logistikos valdybos vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir įslaptintos informacijos apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą bei aplinkos apsaugą, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, tiesioginio vadovo nurodymais;
3.10. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programiniu paketu;
3.11. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia instrukcijas, instruktuoja Centro karius, valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos klausimais, reikalauja tikslaus jų vykdymo;
4.2. konsultuoja Centro darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos klausimais ir aprūpina juos reikiama dokumentacija;
4.3. rengia įsakymų, raštų projektus bei kitus dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos klausimais;
4.4. vykdo prevencines priemones, skirtas Centro darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti;
4.5. sudaro Centro darbuotojų privalomo sveikatos tikrinimo grafikus, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
4.6. dalyvauja profesinės rizikos veiksnių nustatyme;
4.7. pildo N-1 ir N-2 formas įvykus Centro darbuotojų nelaimingiems atsitikimams darbe, pakeliui iš darbo (į darbą);
4.8. kontroliuoja, kad Centro administruojamose teritorijose būtų vykdoma išgaunamo vandens apskaita, aplinkos monitoringas, kaupia ir teikia duomenis nustatyta tvarka aplinkos apsaugos institucijoms;
4.9. rengia avarijų likvidavimo Centro administruojamose teritorijose ir objektuose planus, planuoja absorbcinių priemonių poreikį, instruktuoja personalą, atlieka kitus reikalingus veiksmus;
4.10. vykdo susidarančių atliekų apskaitą;
4.11. koordinuoja ozono sluoksnį ardančių medžiagų, cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos vykdymą;
4.12. kaupia duomenis, susijusius su aplinkos apsaugos veikla Centro administruojamose teritorijose, juos apibendrina, rengia ataskaitas bei kitus dokumentus ir teikia atitinkamoms institucijoms;
4.13. užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų Centro administruojamose teritorijose ir objektuose;
4.14. užtikrina Centro administruojamose teritorijose esančių objektų gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi bei teikia rekomendacijas tuose objektuose įsikūrusiems Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams, rengiant veiksmų planus kilus gaisrui;
4.15. koordinuoja gaisrų gesinimo priemonių ir įrangos periodinę patikrą;
4.16. įrengia ir periodiškai tikrina informacinius gaisrinės saugos ženklus;
4.17. kontroliuoja apsaugos sistemų priežiūros ir remonto paslaugų teikimą pagal sutartinius įsipareigojimus;
4.18. rengia evakavimo planą ir kiekvienais metais pakartotinai supažindina su juo Centro darbuotojus;
4.19. rengia technines specifikacijas jo veiklai priskirtais klausimais;
4.20. vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153
Telefonas: (8 5) 264 6603
El. paštas: agne.klinovskyte@nvsc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.