Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43415
Skelbimo data: 2020-01-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. VKE-270

VILNIAUS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus departamento Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybės tarnautojo pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) veiklos planavimą, veiklos ataskaitų rengimą; analizuoti Departamento veiklą ir tobulinti vykdomus procesus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities vidaus administravimo, veiklos planavimo ir analizės funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, strateginį planavimą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.3. išmanyti LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ (toliau – LST EN ISO 9001) standartą, viešojo administravimo institucijos procesinio valdymo principus;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. apdoroja su metiniu Departamento veiklos planavimu susijusią informaciją, rengia Departamento veiklos planų projektus ir kitus veiklos planavimo dokumentus, koordinuoja Departamento struktūrinių padalinių veiklos planų projektų ir kitų veiklos planavimo dokumentų rengimą;
5.2. rengia dokumentų projektus dėl veiklos planų įgyvendinimo ar stebėsenos;
5.3. teikia siūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais;
5.4. konsultuoja Departamento struktūrinių padalinių vadovus ir darbuotojus su veiklos planavimu susijusiais klausimais;
5.5. koordinuoja kokybės vadybos sistemos palaikymą pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus;
5.6. analizuoja Departamento veiklos procesus ir veiklos plano įgyvendinimo rodiklius ir teikia siūlymus dėl procesų ir Departamento veiklos tobulinimo;
5.7. dalyvauja apmokant naujus Departamento darbuotojus;
5.8. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
5.9. dalyvauja rengiant ekstremalių sveikatai situacijų valdymo plano projektus;
5.10. dalyvauja rengiant Departamento Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5.11. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
5.12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
5.13. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
5.14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5.15. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
5.16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
5.17. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
5.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
5.19. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5.20. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________________

Susipažinau:
_____________________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: 8 5 2196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.