Šeštadienis, birželio 03 d.

Vilniaus departamento Vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 49975
Skelbimo data: 2022-01-18
Skelbimas galioja iki: 2022-02-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus departamento Vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,353.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VILNIAUS DEPARTAMENTO
VYRESNIOJO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VI pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas;
4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Valstybinės priežiūros ir kontrolės vykdymas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Priemonių, formuojančių sveikatai palankią aplinką, įgyvendinimas;
6.2. Rizikos, susijusios su užkrečiamosiomis ligomis, vertinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
10. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
11. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
12. Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
13. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus, susijusius dokumentus.
14. Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
16. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių paslaugų teikimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl paslaugų teikimo.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
19. Koordinuoja su administracinių paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su paslaugų teikimu susijusią informaciją.
20. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.
21. Koordinuoja informacijos su administracinių paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais.
22. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
23. Koordinuoja administracinių paslaugų teikimo organizavimą arba prireikus organizuoja paslaugų teikimą.
24. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.
25. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.
26. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
27. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
29. Prižiūri kokybės vadybos sistemos palaikymą departamente; vykdo pavedimų laikymosi kontrolę; koordinuoja departamento dokumentų valdymą; nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose.
30. Koordinuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą departamente.
31. Organizuoja ir koordinuoja departamento veiksmus esant ekstremalioms situacijoms ir įvykiams, dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme.
32. Užtikrina ir atsako už asmens duomenų apsaugą ir ūkio subjektų komercinių paslapčių konfidencialumą.
33. Atlieka einamąją finansų kontrolę.
34. Laikinai pavaduoja departamento direktorių jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

35. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
35.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
35.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
35.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
35.4. darbo patirties sritis – sveikatos priežiūros srities patirtis;
35.5. darbo patirtis srityje – 4 metai;
36. Atitikimas kitiems reikalavimams:
36.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

37. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
37.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
37.2. organizuotumas - 4 lygis;
37.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
37.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
37.5. komunikacija - 4 lygis.
38. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
38.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.
39. Profesinė kompetencija:
39.1. veiklos planavimas - 4 lygis;
39.2. korupcijos prevencija - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: +37052196821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.