Vilniaus įgulos aptarnavimo centro II valgyklos vedėjas (pareiginės algos koeficientas 5,04 - 12,1)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65349
Skelbimo data: 2020-06-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vilniaus įgulos aptarnavimo centro II valgyklos vedėjas (pareiginės algos koeficientas 5,04 - 12,1)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO
II VALGYKLOS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – ĮAT) Vilniaus įgulos aptarnavimo centro II valgyklos (toliau – Valgykla) vedėjas (kodas 141201) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas struktūrinių padalinių vadovų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti vienerių metų darbo materialiojo turto apskaitos srityje patirtį;
3.3. turėti vienerių metų vadovavimo ir darbų organizavimo patirtį;
3.4. būti susipažinusiam su Lietuvos kariuomenės struktūra;
3.5. būti išklausiusiam Privalomojo higienos įgūdžių mokymo kursus teisės aktų nustatyta tvarka;
3.6. žinoti darbo organizavimo ĮAT pagrindus ir veiklos kryptis, maitinimo įstaigų darbo organizavimo reikalavimus;
3.7. žinoti Lietuvos higienos normas HN 15:2005 „Maisto higiena“, Geros higienos praktikos (GHP) reikalavimus, HN 119: 2002 „Maisto produktų ženklinimas“;
3.8. žinoti prevencinės maisto saugumo užtikrinimo sistemos reikalavimus;
3.9. žinoti maisto ruošimo technologinius procesus;
3.10. žinoti materialiojo turto sandėliavimo, priėmimo ir išdavimo taisykles;
3.11. žinoti krašto apsaugos sistemos darbuotojų aprūpinimo darbo apranga ir inventoriumi bei dėvėjimo normas;
3.12. žinoti kasos aparatų naudojimo ir darbo organizavimo taisyklių reikalavimus;
3.13. žinoti Valgyklos įrenginių eksploatacijos taisyklių reikalavimus;
3.14. žinoti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklių reikalavimus;
3.15. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės vado, Logistikos valdybos vado ir ĮAT vado įsakymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais maitinimo įmonių darbo organizavimą, materialiojo turto apskaitą, asmens duomenų ir įslaptintos informacijos apsaugą, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos darbe, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, sanitarijos ir higienos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, tiesioginio vadovo nurodymais;
3.16. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programiniu paketu;
3.17. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus, būtinus Valgyklos vedėjo pareigoms eiti;
3.18. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Valgyklos darbą;
4.2. atlieka Valgyklos darbuotojų metinį veiklos vertinimą;
4.3. rengia Valgyklos personalo pareigybių aprašymus ir Valgyklos nuostatus;
4.4. planuoja materialiojo turto, maisto produktų, įrangos, inventoriaus poreikį nustatyta tvarka ir terminais;
4.5. sutikrina faktinį valgančiųjų skaičių Valgykloje su pateiktais duomenimis maitinimosi paraiškų suvestinėje;
4.6. tvirtina kiekvienos dienos valgiaraščius, sudarytus pagal patvirtintas receptūras;
4.7. kontroliuoja gaminamų patiekalų išeigas, kokybę;
4.8. kontroliuoja įrenginių techninę būklę ir tinkamą jų eksploataciją;
4.9. kontroliuoja valgiaraščio kalkuliacijas ir eiliškumą;
4.10. kontroliuoja taisyklingą maisto produktų priėmimą, kokybę, sandėliavimą;
4.11. užtikrina sanitarijos ir higienos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
4.12. kontroliuoja buhalterinių ataskaitų pateikimą Finansų ir apskaitos departamento specialistui nustatytais terminais;
4.13. kontroliuoja maisto tvarkymo patalpų ir teritorijos priežiūrą;
4.14. tikrina maisto produktų kiekį ir kokybę sandėlyje ar maisto produktų laikymo patalpoje;
4.15. veda materialiojo turto apskaitą, kontroliuoja jo panaudojimą, teikia ataskaitas nustatyta tvarka ir terminais;
4.16. išduoda laikinam naudojimui materialųjį turtą, nustatyta tvarka registruoja jį ir pasirašo materialinių priemonių apskaitos knygoje;
4.17. pasirašo važtaraščiuose, nurašymo aktuose, kasos operacijų žurnale;
4.18. sudaro ir suderina su kariniais vienetais karių maitinimosi dienotvarkę;
4.19. kontroliuoja, kaip pavaldiniai laikosi sanitarijos ir higienos normų, darbo ir gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų;
4.20. kontroliuoja vidinės maisto gamybos kontrolės žurnalų pildymą;
4.21. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaro darbo bei maitinimo grafikus;
4.22. organizuoja dezinsekcijos ir deratizacijos darbus pagal sudarytas sutartis su įmonėmis, turinčiomis tai veiklai licencijas;
4.23. priima įmonių, atlikusių technologinės įrangos remontą, darbą bei įvertina darbų kokybę, pasirašo atliktų darbų aktus, tikrina gautų sąskaitų faktūrų užpildymą pagal pirkimo sutarčių reikalavimus ir taisykles, stebi įrangai suteiktos garantijos galiojimo terminus;
4.24. organizuoja matavimo prietaisų metrologinę patikrą, pildo technologinės įrangos metrologinės priežiūros protokolų žurnalą ir stebi patikros galiojimo terminus;
4.25. rengia įsakymų, raštų projektus, susijusius su Valgyklos veikla;
4.26. registruoja gautus pasiūlymus ir skundus bei juos išnagrinėjęs pildo skundų nagrinėjimo rezultatų registrą;
4.27. vykdo kasininko darbą ir tvarko visus dokumentus, susijusius su kasos aparatu ir grynaisiais pinigais, kai apskaitos techniko nėra (išvykęs į komandiruotę, atostogauja ir pan.)
4.28. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 85 2785343
El. paštas: iat@mil.lt
Adresas: Mindaugo 26, Vilnius LT-03604
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.