Vilniaus įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 92191
Skelbimo data: 2023-11-15
Skelbimas galioja iki: 2023-11-30 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vilniaus įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.20
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,525.20
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - Rokantiškėse. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,2 iki 10,71 nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį. Kintamoji pareiginės algos dalis gali būti skiriama atsižvelgiant į darbo rezultatus. Išsamesnės informacijos teirautis Personalo ir administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Orintaitės tel. 8 706 72864, el. p. indre.orintaite@mil.lt.
Pareigybės aprašymas:

LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS LOGISTIKOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – ĮAT) Vilniaus įgulos aptarnavimo centro (toliau – Centras) Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus (toliau – Skyrius) logistikos specialistas (kodas 243103) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės sudėtingumas – sudėtinga.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) struktūra;
3.3. žinoti darbo organizavimo ĮAT pagrindus ir veiklos kryptis;
3.4. žinoti buhalterinės apskaitos pagrindus;
3.5. žinoti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
3.6. gebėti valdyti, sisteminti, kaupti ir apibendrinti informaciją;
3.7. gebėti vesti materialiojo turto apskaitą;
3.8. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, LK vado įsakymais, Logistikos valdybos vado, ĮAT vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialiojo turto apskaitą, įslaptintos informacijos apsaugą, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos darbe, gaisrinės saugos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, tiesioginio vadovo nurodymais;
3.9. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programiniu paketu;
3.10. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. išduoda ir priima laikinam naudojimui ilgalaikį nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir atsargas (toliau – turtas) Centro administruojamoje teritorijoje dislokuotiems LK kariniams vienetams teisės aktų nustatyta tvarka;
4.2. vykdo laikinam naudojimui išduoto turto tinkamo ir efektyvaus naudojimo bei saugojimo kontrolę;
4.3. vykdo materialinių vertybių apskaitą Krašto apsaugos elektroninės resursų valdymo informacinės sistemos (eRVIS) priemonėmis nustatytais terminais;
4.4. rengia turto inventorizacijos aprašus, vykdo turto inventorizacijas ir dalyvauja inventorizacinių komisijų darbe;
4.5. rengia ĮAT vado ir LK vado įsakymų ir raštų projektus, susijusius su turto pripažinimu nereikalingu (netinkamu) ir nurašymu arba turto perdavimu kitoms krašto apsaugos sistemos institucijoms ar LK kariniams vienetams;
4.6. rengia darbų, paslaugų ir prekių technines specifikacijas, pirkimo paraiškas pirkimams, reikalingiems skyriui, ir suderinęs nustatyta tvarka teikia ĮAT;
4.7. rengia turto priėmimo – perdavimo aktus perduodant turtą iš vieno LK karinio vieneto kitam;
4.8. organizuoja nereikalingo turto perdavimą Depų tarnybai;
4.9. pildo laikinam naudojimui išduotų materialinių vertybių apskaitos registrą (forma 13 - KAM);
4.10. pildo ir koreguoja laikinam naudojimui išduoto materialiojo turto aprašus;
4.11. sudaro ir pateikia nereikalingo, netinkamo ar negalimo tolimesniam naudojimui turto sąrašus turto nurašymo komisijai;
4.12. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 85 2785343
El. paštas: iat@mil.lt
Adresas: Mindaugo 26, Vilnius LT-03604
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.