Vilniaus įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 92769
Skelbimo data: 2023-12-12
Skelbimas galioja iki: 2023-12-28 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vilniaus įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierius
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,4 iki 13 nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį. Kintamoji pareiginės algos dalis skiriama atsižvelgiant į darbo rezultatus. Išsamesnės informacijos teirautis Personalo ir administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Orintaitės tel. 8 706 72864, el. p. indre.orintaite@mil.lt.
Pareigybės aprašymas:

LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS STATINIŲ PRIEŽIŪROS INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – ĮAT) Vilniaus įgulos aptarnavimo centro (toliau – Centras) Infrastruktūros priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) statinių priežiūros inžinierius (kodas 214208) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės sudėtingumas – labai sudėtinga.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (studijų kryptis – statybos inžinerija);
3.2. turėti vienerių metų darbo patirtį statinių statybos ir jų techninės priežiūros srityje;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) struktūra;
3.4. žinoti darbo organizavimo ĮAT pagrindus ir veiklos kryptis;
3.5. žinoti gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisykles;
3.6. žinoti esminius statybos inžinerijos principus ir analitinius metodus;
3.7. žinoti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
3.8. gebėti rengti teisės aktų projektus;
3.9. gebėti taikyti praktikoje techninę norminę dokumentaciją;
3.10. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, LK vado, Logistikos valdybos vado, ĮAT vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinių statybą ir techninę priežiūrą bei statybos darbų technologiją, įslaptintos informacijos apsaugą, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos darbe, gaisrinės saugos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, tiesioginio vadovo nurodymais;
3.11. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programiniu paketu;
3.12. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vykdo nuolatinę Centro administruojamų LK statinių techninę priežiūrą, organizuoja remontuojamų objektų atidavimą eksploatuoti;
4.2. pildo statinių techninės priežiūros dokumentus;
4.3. prižiūri, kad Centro administruojami LK statiniai būtų valdomi ir naudojami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
4.4. planuoja Centro administruojamų LK statinių paprastojo remonto darbų ir lėšų poreikį;
4.5. vykdo Centro administruojamų LK statinių paprastojo remonto priežiūrą;
4.6. rengia statinių paprastojo remonto ir griovimo darbų kiekio žiniaraščius, sąmatas ir kitą statybos darbų dokumentaciją, vadovaudamasis nustatytais remonto darbų prioritetais;
4.7. komplektuoja ir pateikia rangovams remontuojamų statinių brėžinius ir kitą dokumentaciją;
4.8. užtikrina statyboje naudojamų statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių kokybę;
4.9. tikrina atliktų statybos ir montavimo darbų kokybę;
4.10. užtikrina, kad būtų laiku šalinami defektai, atsiradę garantiniu laikotarpiu;
4.11. rengia ir teikia nustatyta tvarka siūlymus dėl statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų organizavimo ir atlikimo tobulinimo;
4.12. dalyvauja sudarant statomų ir rekonstruojamų objektų projektines ir programines užduotis;
4.13. dalyvauja darbo grupėje priimant eksploatuoti rekonstruotus, suremontuotus arba naujai pastatytus pastatus bei statinius;
4.14. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 85 2785343
El. paštas: iat@mil.lt
Adresas: Mindaugo 26, Vilnius LT-03604
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.