Vilniaus II teritorinio skyrius patarėjas (pareiginės algos koeficientas -7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41780
Skelbimo data: 2019-06-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Vilniaus II teritorinio skyrius patarėjas (pareiginės algos koeficientas -7,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-150

VILNIAUS II TERITORINIO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus II teritorinio skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Vilniaus II teritorinio skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui koordinuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatuose numatytų funkcijų vykdymas, spręsti iškylančias problemas, priimti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 18 straipsnyje numatytus sprendimus, skyriaus vedėjo nesant.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – vertina ir dalyvauja priimant sprendimus dėl darbingumo lygio, neįgalumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinę integraciją, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos poreikio vertinimą, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymą;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus, dirbti komandoje;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis).
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekiant užtikrinti, kad būtų efektyviai, kokybiškai ir laiku įgyvendinamos skyriui pavestos funkcijos, padeda skyriaus vedėjui koordinuoti skyriaus darbą;
5.2. skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja asmenų prašymus ir pareiškimus dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo, neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų, neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių išdavimo, pagal kompetenciją teikia išvadas ir rekomendacijas, rengia dokumentų ir raštų projektus;
5.3. vertina ir asmeniškai atsako už atlikto darbingumo lygio, neįgalumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir specialiųjų poreikių ir jų lygio vertinimo teisingumą;
5.4. siūlo skyriaus vedėjui kviesti asmenį į apžiūrą skyriuje arba vykti asmenį apžiūrėti namuose/ligoninėje, kai asmuo dėl itin sunkios sveikatos būklės negali atvykti į skyrių;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja apžiūrint asmenis skyriuje ar vyksta asmenį apžiūrėti namuose/ligoninėje, kai asmuo dėl organizmo funkcijų sutrikimų negali atvykti į Tarnybą, siekiant objektyviai įvertinti asmens darbingumo lygį, neįgalumo lygį ar specialiuosius poreikius;
5.6. vertina asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens neįgalumo lygiui, darbingumo lygiui ar specialiesiems poreikiams, kad būtų užtikrintas Tarnybos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
5.7. siekiant užtikrinti tinkamą asmenų informavimą, pagal kompetenciją teikia asmenims informaciją neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;
5.8. analizuoja skyriaus veiklą, statistinius ir kitus veiklos rodiklius, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo ir teisės aktų, reglamentuojančių darbingumo lygio, neįgalumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo, tobulinimo;
5.9. sprendžiant iškylančias problemas ir užtikrinant geresnius informacijos mainus, bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybėmis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
5.10. padeda organizuoti mokymus asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams bei teikia jiems konsultacijas ir metodinę pagalbą siuntimų į Tarnybą pildymo klausimais;
5.11. konsultuoja skyriaus specialistus neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo klausimais;
5.12. padeda skyriaus vedėjui rengti skyriaus metinį veiklos planą ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą, siekdamas įgyvendinti atskaitomybės principą;
5.13. pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant;
5.14. laiku ir kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Tarnybos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6819
El. paštas: Taurinta Komarovskė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, taurinta.komarovske@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.