Šeštadienis, gruodžio 05 d.

Vilniaus miesto 2-ojo skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 8,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42893
Skelbimo data: 2019-11-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Vilniaus miesto 2-ojo skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 8,3) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

VILNIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO

VILNIAUS MIESTO 2-OJO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Vilniaus miesto 2-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

3. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą, užtikrinant darbo rinkos paslaugų teikimą, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių organizavimą, bendradarbiavimą su teritorijos savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais sprendžiant užimtumo problemas.

III. VEIKLOS SRITYS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;

5.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

5.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

5.6. turėti kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja informacijos teikimą apie darbo rinkos paslaugas, laisvas darbo vietas, situaciją darbo rinkoje, tendencijas;

6.2. organizuoja darbo ieškančių asmenų registravimą;

6.3. priima sprendimus dėl bedarbio statuso suteikimo, stabdymo, atkūrimo, panaikinimo;

6.4. organizuoja įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims;

6.5. organizuoja EURES paslaugų teikimą;

6.6. organizuoja informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą;

6.7. organizuoja bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą;

6.8. organizuoja ir koordinuoja darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams suteiktų paslaugų veiksmingumo vertinimą;

6.9. organizuoja ir koordinuoja laisvų darbo vietų paiešką;

6.10. organizuoja laisvų darbo vietų registravimą ir viešą skelbimą;

6.11. organizuoja laisvų darbo vietų užėmimo stebėseną;

6.12. organizuoja ir koordinuoja prevencinių priemonių rengimą grupės darbuotojų atleidimų atveju;

6.13. koordinuoja darbdavių prašymų ir dokumentų priėmimą dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo, sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo, jų registravimą ir pateikimą Departamentui.

6.14. organizuoja aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimą;

6.15. teikia siūlymus Departamentui dėl aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo ir finansavimo;

6.16. organizuoja darbo ieškančių asmenų ir darbdavių informavimą apie sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo;

6.17. organizuoja asmenų pateiktų savarankiško užimtumo rėmimo ir darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonių paraiškų vertinimą ir jų pateikimą Departamentui suderinti;

6.18. pasirašo ir administruoja aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo sutartis bei lydinčius dokumentus;

6.19. organizuoja ir koordinuoja dalyvavimą įgyvendinant užimtumo didinimo programas;

6.20. užtikrina, kad administruojamų aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių sutarčių bei jas lydinčių dokumentų duomenys būtų tinkamai ir laiku suvesti į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) informacinę sistemą ir perduoti Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriui;

6.21. esant poreikiui, organizuoja ir koordinuoja išlaidas pagrindžiančių dokumentų teikimą Užimtumo tarnybos įgyvendinamų projektų administravimo grupėms;

6.22. organizuoja Vietinių užimtumo iniciatyvų komisijos darbą atrenkant paraiškas, jas pateikia Departamentui;

6.23. organizuoja informacijos teikimą Departamentui dėl lėšų susigrąžinimo iš asmenų, nevykdančių sutartinių įsipareigojimų;

6.24. organizuoja ir koordinuoja socialinių įmonių dokumentų valstybės paramai gauti priėmimą, jų registravimą, vertinimą ir pateikimą Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriui apmokėjimui;

6.25. dalyvauja priemonių priežiūros veikloje;

6.26. organizuoja ir koordinuoja subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo ir sumų pagal vykdomuosius raštus išskaitymo administravimą;

6.27. bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;

6.28. bendrauja su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoja bei analizuoja jų poreikius ir vykdo Užimtumo tarnybos paslaugų darbdaviams rinkodarą;

6.29. inicijuoja bendradarbiavimo susitarimus su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais;

6.30. vykdo Užimtumo tarnybos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymus ir pavedimus;

6.31. organizuoja klientų prašymų ir skundų priėmimą ir nagrinėjimą pagal Skyriaus kompetenciją;

6.32. rengia metinius ir ketvirtinius veiklos planus bei ataskaitas, informaciją apie Skyriaus veiklą;

6.33. organizuoja pažymų bedarbiams, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims rengimą ir išdavimą;

6.34. organizuoja ir koordinuoja informacijos viešam paskelbimui Skyriaus kompetencijos klausimais rengimą ir pateikimą Departamentui;

6.35. organizuoja paslaugų teikimą vieno langelio principu;

6.36. organizuoja gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, priėmimą, registravimą, tvarkymą ir išsiuntimą;

6.37. organizuoja prašymų dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo pateikimą bedarbiams užpildyti;

6.38. organizuoja bedarbių informavimą apie nedarbo socialinio draudimo išmokų jiems paskyrimą, sustabdymą, nutraukimą, atnaujinimą ar pratęsimą, pagal Valstybinio socialinio fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus duomenis;

6.39. užtikriną tinkamą ir savalaikį duomenų suvedimą į Užimtumo tarnybos informacinę sistemą;

6.40. sudaro sąlygas studentams atlikti praktiką Skyriuje, į Skyriaus veiklą siekia įtraukti savanorius;

6.41. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

6.42. dalyvauja rengiant Skyriaus nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus, teikia derinti Užimtumo tarnybos Personalo valdymo skyriui;

6.43. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;

6.44. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:

6.44.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;

6.44.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;

6.44.3. Skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo;

6.44.4. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;

6.44.5. Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

6.44.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;

6.45. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;

6.46. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;

6.47. esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

6.48. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo;

6.49. skatina Skyriaus darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.

6.50. pavaduoja kitą Departamento struktūrinio padalinio vedėją, jam nesant darbe.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

_________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 16
El. paštas: Agnė Šniukovienė, VTD Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. agne.sniukoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.