Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcija Inspekcijos viršininkas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44158
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcija Inspekcijos viršininkas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.30
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020-03-10 įsakymu Nr. AD1-79


VILNIAUS VALDYBOS
VILNIAUS RAJONO APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus valdybos Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (toliau – viršininkas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Viršininko (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno – vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančiam Vilniuje) pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – inspekcijos darbo organizavimas ir specialiojoje srityje - valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos arba teisės krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti 3 metų bendrą darbo patirtį iš kurių vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos darbą, kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Vilniaus rajono teritorijoje, siekiant užtikrinti Vilniaus valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
5.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
5.3. kontroliuoja ar tinkamai vykdoma gamtos išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar gamintojai ir (ar) importuotojai tinkamai vykdo teisės aktuose jiems nustatytas pareigas;
5.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai bei taršos leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
5.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
5.6. nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, atstovauja inspekcijai teismuose;
5.7. konsultuoja ūkio subjektus gamtos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
5.8. atstovauja Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijai kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tam, kad būtų užtikrintas inspekcijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
5.9. atsiskaito Vilniaus valdybos viršininkui už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą bei jos rezultatus kontroliuojamoje teritorijoje, siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;
5.10. atsako už vadovaujamojo padalinio dokumentų ir archyvo tvarkymą;
5.10. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Vilniaus valdybos viršininko darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai viršininko pareigybė laisva;
5.11. vykdo kitus su Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus valdybos viršininkui.
____________


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aida Akudovičiūtė
Telefonas: 8 5 2196818
El. paštas: aida.akudoviciute@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.