Vilniaus skyriaus Klientų aptarnavimo specialistas (968 Eur neatskaičiavus mokesčių)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62559
Skelbimo data: 2020-01-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vilniaus skyriaus Klientų aptarnavimo specialistas (968 Eur neatskaičiavus mokesčių)
Pareiginės algos koeficientas: 5.50
Pareigybės aprašymas:

VILNIAUS SKYRIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) klientų aptarnavimo specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą skyriuje Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimais.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui, kurio specialioji veiklos sritis – paslaugos ir aptarnavimas.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimus;

5.4. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. priima ir aptarnauja asmenis Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimais;

6.2. teikia informaciją telefonu, el. paštu, raštu arba tiesiogiai į skyrių atvykusiems klientams;

6.3. priima asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus;

6.4. kai yra būtinybė, priima ir aptarnauja asmenis nuotolinėse darbo vietose;

6.5. pagal nustatytą tvarką vyksta pas asmenis, kurie negali patys atvykti į skyrių pateikti prašymų ar atsiimti išrašytų dokumentų.

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.

______________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 271 71 12
El. paštas: info@migracija.gov.lt
Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.