Šeštadienis, gegužės 15 d.

Vilniaus skyriaus klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70424
Skelbimo data: 2021-05-03
Konkursą inicijuojanti įstaig: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vilniaus skyriaus klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2020 m. vasario 5 d.

įsakymu Nr. 3K-33

VILNIAUS SKYRIAUS KLIENTŲ PRIĖMIMO IR APTARNAVIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui, kurio specialioji veiklos sritis – paslaugos ir aptarnavimas.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimus;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima ir aptarnauja asmenis Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimais;

5.2. teikia informaciją telefonu, el. paštu, raštu arba tiesiogiai į skyrių atvykusiems klientams;

5.3. priima asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus;

5.4. kai yra būtinybė, priima ir aptarnauja asmenis nuotolinėse darbo vietose;

5.5. pagal nustatytą tvarką vyksta pas asmenis, kurie negali patys atvykti į skyrių pateikti prašymų ar atsiimti išrašytų dokumentų.

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.

Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6–6,6 – nuo 1062–1168,2 Eur neatskaičiavus mokesčių ir atsižvelgiant į darbuotojo profesinę darbo patirtį. Darbo vieta – Vilnius.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 271 71 12
El. paštas: info@migracija.gov.lt
Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.