Ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d.

Vilniaus skyriaus klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistas (darbo sutartis terminuota, iki į pareigas grįš jų negalintis eiti darbuotojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81539
Skelbimo data: 2022-08-04
Skelbimas galioja iki: 2022-08-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus skyriaus klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistas (darbo sutartis terminuota, iki į pareigas grįš jų negalintis eiti darbuotojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,448.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8–8,6–nuo 1448–1556,6 Eur neatskaičiavus mokesčių ir atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį.
Darbo sutartis terminuota, iki į pareigas grįš jų negalintis eiti darbuotojas. Darbo vieta–Vilniuje.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2020 m. liepos 28 d.

įsakymu Nr. 3K-193

VILNIAUS SKYRIAUS KLIENTŲ PRIĖMIMO IR APTARNAVIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui, kurio specialioji veiklos sritis – paslaugos ir aptarnavimas.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimus;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima ir aptarnauja asmenis Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimais;

5.2. teikia informaciją telefonu, el. paštu, raštu arba tiesiogiai į skyrių atvykusiems klientams;

5.3. priima asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus;

5.4. kai yra būtinybė, priima ir aptarnauja asmenis nuotolinėse darbo vietose;

5.5. pagal nustatytą tvarką vyksta pas asmenis, kurie negali patys atvykti į skyrių pateikti prašymų ar atsiimti išrašytų dokumentų.

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 271 71 12
El. paštas: info@migracija.gov.lt
Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.