Vilniaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41782
Skelbimo data: 2019-06-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Vilniaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų praktinio darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
4.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
4.4. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.
4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo suformuotos kontrolės ir įstatymų pažeidimų prevencijos bei suteiktų teisių realizavimo politikos įgyvendinimą įmonėse, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo;
5.2. atlieka darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją;
5.3. tikrina, kaip įmonėse laikomasi norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės;
5.4. kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar įrenginių savininkai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų nuolatinę priežiūrą;
5.5. tikrina, kaip vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas įmonėse, ar sudaromos sąlygos darbuotojams, darbuotojų atstovams dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
5.6. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmenų, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimą;
5.7. nustatęs įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant būtinybei, surašo nustatytos formos administracinių teisės pažeidimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracines bylas ir skiria administracines nuobaudas;
5.8. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų vykdymo klausimais;
5.9. veda šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius, kitus renginius darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos temomis;
5.10. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti motyvuojant, kad negarantuota darbų sauga;
5.11. VDI kompetencijos klausimais priima ir konsultuoja lankytojus, tiria piliečių skundus ir pranešimus;
5.12. tiria teisės aktų nustatyta tvarka tiria įvykius darbe. Tikrina, koduoja ir registruoja VDI teritoriniame skyriuje gautus iš įmonių lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais surinktą VDI tyrimo medžiagą apie nelaimingą atsitikimą įteikia (išsiunčia) atitinkamoms institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;
5.13. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
5.14. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 219 6809
El. paštas: Lina Pranskevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, lina.pranskeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.