Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9091
Skelbimo data: 2020-05-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2018-12-21 įsakymu Nr. P-577 (2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. P- 268 redakcija)

VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus skyriaus ( (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kultūros paveldo apsaugos kontrolės funkcijas Vilniaus skyriaus veiklos teritorijoje.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities funkcijas kultūros paveldo apsaugos kontrolės srityje.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą paveldo studijų arba istorijos, arba teisės, arba architektūros krypties, arba inžinerijos mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti iki 1 metų darbo patirtį srityse, susijusiose su 4.1 punkte nurodytomis sritimis;
4.3. turėti ne mažesnį kaip 1 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą;
4.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomų teritorijų apsaugą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų planavimą, statybą, mokėti taikyti teisės aktus;
4.5. mokėti skaityti brėžinius ir analizuoti dokumentus, susijusius su statinių statybos, kultūros paveldo tvarkybos, teritorijų planavimo bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo veikla, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;
4.7. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka kultūros paveldo apsaugos kontrolės funkcijas Skyriaus veiklos teritorijoje;
5.2. teikia į Skyrių besikreipiantiems asmenims metodinę pagalbą dėl kultūros paveldo apsaugos;
5.3. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui su valdytojais sudaromų kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių projektus;
5.4. kontroliuoja, kaip kultūros paveldo objektų, objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojai laikosi kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų, apsaugos sutartyse nustatytų įsipareigojimų;
5.5. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo paaiškėjimo dienos teikia informaciją Skyriaus vedėjui, Departamento Kontrolės skyriui apie Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimus ir nustatytus kultūros vertybių sužalojimo atvejus;
5.6. Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja skundus, prašymus, pranešimus, rengia išvadas ir atsakymų projektus;
5.7. kontroliuoja kultūros paveldo objektų naudojimą, tvarkybą ir priežiūrą, kaip vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
5.8. pagal kompetenciją vykdo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos kontrolę draustiniuose, rezervatuose ir valstybiniuose parkuose, kontroliuoja:
5.8.1. kaip laikomasi nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo, kaip užtikrinama kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba, kaip įgyvendinamos tikslinės programos;
5.8.2. veiklą valstybiniuose draustiniuose, susijusią su draustinių nuostatuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais paveldosaugos reikalavimais;
5.9. kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos antikvariniais daiktais taisyklių;
5.10. tikrina, kaip laikomasi kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugos reglamento, tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos;
5.11. kontroliuoja kaip saugomos į Registrą įrašytos kilnojamosios kultūros vertybės;
5.12. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių ir kitų teisės pažeidimų protokolus, pagal kompetenciją nagrinėja administracinių pažeidimų bylas ir skiria nuobaudas;
5.13. teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
5.14. stabdo darbus, jei išaiškėja, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai ar kitais įstatymų numatytais atvejais;
5.15. dalyvauja, Skyriaus vedėjui pavedus, vietos savivaldos, kitų institucijų pasitarimuose, sudaromose komisijose, svarstant paveldosaugos klausimus;
5.16. Departamento direktoriui įgaliojus atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
5.17. Skyriaus vedėjui pavedus, organizuoja Skyriaus veiklos teritorijoje sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuostolių dydžio ir atkūrimo būdo nustatymą, rengia Departamento direktoriaus įsakymų šiais klausimais projektus;
5.18. rengia siūlymų juridiniams ir fiziniams asmenims, padariusiems žalą nekilnojamosioms kultūros vertybėms, taip pat jų teritorijoje ar apsaugos zonose, atkurti iki sužalojimo buvusią būklę ir atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius;
5.19. pagal kompetenciją pagal gautus paklausimus teikia informaciją Departamento skyriams apie kultūros vertybes, esančias Skyriaus veiklos teritorijoje;
5.20. pagal kompetenciją, Skyriaus vedėjui pavedus, bendradarbiauja su kitais Departamento skyriais ir savivaldybių paveldosaugos padaliniais;
5.21. Skyriaus vedėjui pavedus, bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis rengiant radijo ir televizijos laidas ar rašinius apie kultūros paveldą ir jo apsaugą, koordinuojant veiksmus su atstovu ryšiams su visuomene;
5.22. kaupia, tvarko, sistemina ir Skyriaus vedėjui pavedus, skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo apsaugą;
5.23. dalyvauja, Skyriaus vedėjo pavedimu, organizuojant su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
5.24. formuoja ir kaupia savo kompetencijos klausimais rašytinėje ir elektroninėje formoje bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
5.25. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui metines veiklos ataskaitas;
5.26. vykdo kultūros paveldo objektų ir vietovių stebėseną;
5.27. vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________________________________

Susipažinau:


(parašas)


(vardas, pavardė)


(data)
Informacija apie įstaigą: www.kpd.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė
Telefonas: 8 5 2196828
El. paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-05-19
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.