Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Viršuliškių skyriaus vedėjo

Skelbimo nr.: 60376
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
Pareigos: Viršuliškių skyriaus vedėjo
Pareigybės aprašymas:
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viršuliškių skyriaus vedėjas yra skyriaus vadovas (darbas - laikomas pedagoginiu).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Viršuliškių skyriaus vedėjas - tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ar jam prilygintą išsilavinimą) ir pedagogo kvalifikaciją;
4.2. turi turėti ne mažesnį kaip 3 metų vadovavimo švietimo įstaigoje ir pedagoginio darbo stažą;
4.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro (toliau – Įstaigos) vietiniais norminiais teisės aktais (darbo tvarkos taisyklėmis, tvarkomis, instrukcijomis, nurodymais, įsakymais ir kt.); reglamentuojančiais Įstaigos darbo tvarką, skyriaus vedėjo darbą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę, civilinę saugą, elektrosaugą, higienos reikalavimus ir vadovautis jais;
4.4. turėti informacinių technologijų taikymo kompetencijas, reikalingas pareigybės aprašyme nurodytoms funkcijoms vykdyti;
4.5. mokėti naudotis kitomis informacinių technologijų priemonėmis (spausdinimo, kopijavimo, skenavimo ir kt.);
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti rengti ir įforminti dokumentus, vadovaujantis raštvedybos reikalavimais;
4.7. lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus šiai pareigybei;
4.8. teisės aktų nustatyta tvarka prieš pradėdamas dirbti turi būti atestuotas ir periodiškai peratestuojamas pagal privalomas pirmosios pagalbos ir higienos mokymų programas;
4.9. teisės aktų nustatyta tvarka prieš pradėdamas dirbti turi būti pasitikrinęs sveikatą ir vėliau periodiškai tikrintis sveikatą dėl leidimo dirbti skyriaus vedėju švietimo įstaigoje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Įstaigos Viršuliškių skyriaus( toliau - skyriaus) profesinio mokymo programų vykdymą;
5.2. prižiūri skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fiksavimą elektroniniame dienyne;
5.3. teikia metodinę pagalbą skyriuje dirbantiems profesijos mokytojams;
5.4. administruoja elektroninį dienyną;
5.5. prižiūri Centro elektroninę profesinio mokymo platformą;
5.6. prižiūri Įstaigos veiklos kokybės valdymo sistemą;
5.7. administruoja elektroninio dokumentų valdymo sistemą;
5.8. nustato naujų profesinio mokymo programų skyriuje rengimo poreikį, organizuoja jų rengimą, licencijų gavimą;
5.9. tobulina informacinių technologijų sprendimus administravimo darbui tobulinti;
5.10. prižiūri Įstaigos svetainės turinį;
5.11. tvarko dokumentaciją, vadovaudamasis Įstaigos dokumentacijos planu;
5.12. bendrauja su pedagogais, kitais specialistais, mokiniais ir mokinių tėvais (globėjais ir rūpintojais) sprendžiant profesinio mokymo problemas, kitus mokinių ugdymo klausimus, vadovaudamasis profesinės ir pedagoginės etikos reikalavimais;
5.13. dalyvauja Įstaigos ugdymo dokumentų projektų ruošime;
5.14. dalyvauja mokytojų tarybos, specialybės dalykų metodinių grupių ir kitų savivaldos institucijų veikloje;
5.15. domisi profesinio mokymo naujovėmis ir taiko jas darbe;
5.16. nuolat tobulina dalykines, pedagogines ir metodines kompetencijas bei kvalifikaciją;
5.17. dalyvauja įgyvendinant Įstaigos politiką vietiniame, regioniniame ir šalies lygmenyse;
5.18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Įstaigos vadovo ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui nurodymus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako:
6.1. už tai, kad šiame pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos būtų atliekamos tinkamai ir laiku;
6.2. už jam pavestų dokumentų pildymo kokybę, tvarkymą ir saugumą;
6.3. už jam patikėtų materialinių vertybių saugojimą;
6.4. už konfidencialios informacijos išsaugojimą;
6.5. už darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos ir higienos reikalavimų vykdymą;
6.6. už Įstaigos vietinių norminių teisės aktų (darbo tvarkos taisyklių, tvarkų, instrukcijų, nurodymų, įsakymų ir kt.) vykdymą.
7. Už savo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, už padarytą materialinę žalą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Įstaigos darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.
_______________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 53
Telefonas: 852712245
El. paštas: daina.vsrc@gmail.com
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.