Vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas (-ė)

Skelbimo nr.: 58618
Skelbimo data: 2019-05-28
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Pareigos: Vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
Pareigybės aprašymas:
VYRESNIOJO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. Bendrosios nuostatos

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Darbdavys) viešųjų pirkimų specialisto (toliau – Darbuotojas) kompetenciją ir kvalifikacinius reikalavimus, darbo funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę, ir yra privaloma tiek Darbuotojui, tiek Darbdaviui.
2. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniui (toliau – Tiesioginis vadovas).
3. Darbuotojas vykdo Darbdavio įsakymus (sprendimus) ir Tiesioginio vadovo nurodymus, pavedimus ir užduotis.
4. Atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais atvejais, kai Darbuotojas dėl pateisinamos priežasties negali dirbti, Darbuotoją pavaduoja Tiesioginio vadovo paskirtas kitas darbuotojas. Tiesioginio vadovo paskyrimu Darbuotojas pavaduoja kitus darbuotojus jų atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais nebuvimo atvejais.
5. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Darbdavio Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės), kitais Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais, darbo sutartimi ir šiuo pareigybės aprašymu.
6. Darbuotojas į darbą priimamas ir iš darbo atleidžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
7. Darbuotojas privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą, leidžiantį atlikti šiame pareigybės aprašyme nurodytas darbo funkcijas.
8. Į šias pareigas gali būti priimtas ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, atitinkantis šiame pareigybės aprašyme nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

II. Kvalifikaciniai reikalavimai

9. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
9.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
9.2. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
9.3. mokėti našiai, kruopščiai, dėmesingai ir atsakingai dirbti;
9.4. gebėti greitai orientuotis nestandartinėse situacijose;
9.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, organizuoti ir planuoti savo veiklą;
9.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
9.7. turėti gerus savarankiško darbo ir darbo komandoje įgūdžius;
9.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su šios pareigybės funkcijų įgyvendinimu.
10. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
10.1. turėti ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, pageidautina, kad perkančiojoje organizacijoje;
10.2. turėti patirties vadovaujant bendram užduočių vykdymui;
10.3. turėti mokymų ir konsultacijų teikimo patirties;
10.4. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, gebėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
10.5. turėti patirties dirbant su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema, VšĮ CPO LT elektroniniais katalogais.

III. Darbuotojo darbo funkcijos

11. Darbuotojas atlieka visas žemiau išvardintas darbo funkcijas:
11.1. vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
11.2. organizuoja viešųjų pirkimų komisijos darbą;
11.3. rengia sutarčių projektus, derina technines specifikacijas;
11.4. veda viešųjų pirkimų dokumentų registrą;
11.5. analizuoja viešųjų pirkimų duomenis;
11.6. rengia ir teikia tvirtinti einamųjų biudžetinių metų Darbdavio pirkimų planą ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka paskelbia;
11.7. skaičiuoja teisės aktų nustatyta tvarka Darbdavio vykdomų paslaugų, darbų ir prekių viešųjų pirkimų vertes;
11.8. nagrinėja su viešaisiais pirkimais susijusias gautas pretenzijas, teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;
11.9. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;
11.10. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei Darbdavio interneto puslapyje;
11.11. užtikrina tvarkų, taisyklių ir kitų dokumentų atitikimą galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems viešuosius pirkimus;
11.12. konsultuoja ir moko kitus darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
11.13. Tiesioginio vadovo pavedimu vadovauja bendrų darbų atlikimui;
11.14. rengia ir teikia ataskaitas ir/ar kitą informaciją, vadovaujantis tvarka, nustatyta Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais;
11.15. vykdo kitas susijusias Darbdavio ar Tiesioginio vadovo nurodytas darbo funkcijas.

IV. Darbuotojo pareigos

12. Darbuotojas privalo:
12.1. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitų saugos instrukcijų, Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Darbdavio vietinių norminių teisės aktų bei šio pareigybės aprašymo reikalavimus ir jų laikytis;
12.2. vykdyti Darbdavio, Tiesioginio vadovo ir kitų asmenų, turinčių teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, nurodymus;
12.3. laikytis darbo grafiko bei Vidaus tvarkos taisyklėse ir/ar darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo;
12.4. darbo metu neužsiimti pašaline veikla, visą savo darbo laiką skirti darbo funkcijų vykdymui;
12.5. tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones;
12.6. Darbdaviui priklausančias darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus, jas tausoti ir naudoti išskirtinai darbo reikmėms, išskyrus atvejus, kai su Darbdaviu raštu buvo susitarta dėl darbo priemonių naudojimo kitais tikslais sąlygų ir tvarkos;
12.7. savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;
12.8. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie situacijas, kurios gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pats pašalinti negali arba neprivalo, taip pat kitas su Darbdavio veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą;
12.9. nedelsiant pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus, taip pat apie nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo;
12.10. darbe nevartoti alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat nesirodyti darbo vietoje darbo metu neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
12.11. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį, pastebėjus neblaivų ar apsvaigusį nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotoją;
12.12. reguliariai tikrintis sveikatą ir pateikti Darbdaviui medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą;
12.13. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus Darbuotojo darbo rezultatų įvertinimui ir/ar darbo užmokesčio apskaičiavimui, ir/ar darbo laiko apskaitos;
12.14. vengti asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių ar galinčių pakenkti Darbdavio vardui bei prieštaraujančių jo veiklos tikslams;
12.15. Darbdavio nurodymu dalyvauti susirinkimuose, mokymuose, kursuose, seminaruose ir pan.;
12.16. siekti darnaus darbo santykių vystymosi, veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise, nepažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų;
12.17. saugoti ir tretiesiems asmenims neatskleisti konfidencialios informacijos, sužinotos vykdant darbines funkcijas, išskyrus įstatymais nustatytus atvejus.

V. Darbuotojo teisės

13. Darbuotojas turi šias teises:
13.1. prašyti Tiesioginio vadovo detaliau paaiškinti Darbuotojo darbo uždavinius;
13.2. gauti visą darbui reikalingą informaciją, saugaus darbo instrukcijas, Darbuotojui reikalingas darbo ir asmenines apsaugos priemones;
13.3. reikalauti, kad Darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai kolektyvinės priemonės neapsaugo nuo rizikos veiksnių poveikio;
13.4. gauti informaciją apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius;
13.5. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojų ar aplinkinių saugai ir sveikatai;
13.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
13.7. kelti kvalifikaciją seminaruose, mokymosi kursuose ir kituose renginiuose;
13.8. teikti racionalius pasiūlymus darbo organizavimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais.

VI. Darbuotojo atsakomybė

14. Darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, atsako už:
14.1. darbo funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
14.2. darbo ir poilsio laiko pažeidimus;
14.3. Darbuotojo pareigybei nustatytų kvalifikacinių reikalavimų laikymąsi;
14.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, Vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi ir pažeidimus;
14.5. darbo ir asmeninių apsaugos priemonių ir kito Darbdavio turto naudojimą tinkamai ir pagal paskirtį;
14.6. Darbdaviui padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
15. Už netinkamą pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą, Vidaus tvarkos taisykles, kitus Darbdavio vietinius norminius teisės aktus, sutartis ir susitarimus, sudarytus su Darbdaviu ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką, Darbuotojui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Telefonas: 8-5-2364448
El. paštas: cv@vivmu.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.