Vyriausiasis buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 92337
Skelbimo data: 2023-11-17
Skelbimas galioja iki: 2023-12-07 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Mažeikių r. Tirkšlių darželis "Giliukas"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vyriausiasis buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai
Informacija apie įstaigą: https://www.tirksliudarzelis.lt/apie-darzeli
Pareigybės aprašymas:

1. Vyr. buhalteris yra specialistas

2. Pareigybės lygis –A2

3. Pareigybės paskirtis (jei yra) – tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra) – tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Darželio direktoriui, o buhalterinės apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei metodikos klausimais - finansuojančios įstaigos atsakingiems darbuotojams.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija bei ne mažesnį nei 1 metų finansininko buhalterio (finansininko ekonomisto) darbo stažą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Vyr. buhalteris turi žinoti (išmanyti) ir vadovautis:

6.1.1. viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

6.1.2. kitais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą;

6.1.3. Darželio vadovo įsakymu patvirtinta apskaitos politika;

6.1.4. šiuo pareigybės aprašymu;

6.1.5. įstaigoje naudojamą duomenų apskaitos programą;

6.2. Vyr. buhalteris:

6.2.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

6.2.2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

6.2.3. teikia biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

6.2.4. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę vadovaujantis patvirtintose finansų kontrolės taisyklėse numatytomis procedūromis;

6.2.5.rengia Darželio finansinę atskaitomybę ir, vadovui pasirašius, teikia Savivaldybės administracijos atitinkamiems skyriams.

6.1. Siekiant nustatyti vidaus ūkio rezervus, pašalinti nuostolius, nereikalingas išlaidas, Vyr. buhalteris dalyvauja atliekant įstaigos ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis.

6.2. Vyr. buhalteris dalyvauja forminant trūkumų ir piniginių lėšų bei prekių ir materialinių vertybių grobstymo medžiagą, reikalui esant kontroliuoja perduodant šią medžiagą tardymo ir teismo organams.

6.3. Užtikrina, kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą.

6.4. Vyr. buhalteris dalyvauja rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus naudojant šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones.

6.5. Vyr. buhalteris užtikrina, kad laiku būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti atitinkamoms institucijoms.

6.6. Vyr. buhalteris suteikia metodinę pagalbą įstaigos darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais.

6.7. Vyr. buhalteris praneša darželio direktoriui apie visus išaiškintus įstaigos buhalterijos darbo trūkumus, būtinai paaiškina jų atsiradimo priežastis ir siūlo būdus jiems šalinti.

6.8. Vyr. buhalteris konsultuoja materialiai atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie yra atsakingi, apskaitos ir saugumo klausimais.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 (443) 48 120
El. paštas:
Adresas: Mažeikių r. sav. Tirkšlių mstl. Dariaus ir Girėno g. 25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.