Vyriausiasis buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67639
Skelbimo data: 2020-11-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vyriausiasis buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Pareigybės aprašymas:

VŠĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLEIKŲ TVARKYMO CENTRO

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Vyriausiasis buhalteris yra Įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 2. Vyriausiąjį buhalterį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Įstaigos direktorius.
 3. Vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.

 1. VYRIAUSIAJAM BUHALTERIUI KELIAMI SPECIALŪS REIKALAVIMAI

 1. Privalo turėti aukštąjį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą.
 2. Būtina turėti ne mažesnę kaip 3 metų vyr. buhalterio darbo ir 1 metų vadovavimo patirtį.
 3. Turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų, viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.
 4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Įstaigos įstatais, apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis, vidaus tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitomis tvarkomis bei jam suteiktais įgaliojimais, privalo užtikrinti tinkamą jam pavestų darbų vykdymą.
 5. Turi turėti darbo su kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office programomis, Finansų valdymo ir apskaitos informacinėmis sistemomis (buhalterinės apskaitos programa BCPlius būtų privalumas)) ir žinoti raštvedybos taisyklių reikalavimus.
 6. Asmenį skiriant į vyriausiojo buhalterio pareigas ar atleidžiant iš jų, sudaromas buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktas. Sudarant šį aktą dalyvauja kitas įmonės buhalteris.

 1. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO Pareigos ir funkcijos

 1. Pagrindinė vyriausiojo buhalterio pareiga organizuoti, vadovauti bei kontroliuoti buhalterijos darbuotojų darbą.
 2. Laiku ir tiksliai parengti Įstaigos finansinę atskaitomybę.
 3. Užtikrinti buhalterinių įrašų teisingumą.
 4. Užtikrinti, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei ilgalaikis turtas, Įstaigos dalininkų nuosavybė, Įstaigos skolos bei skolos Įstaigai, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos.
 5. Kontroliuoti, kad būtų teisingai tvarkoma Įstaigos uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų apskaita.
 6. Vykdyti išankstinę finansų kontrolę, tvirtinti pirkimo paraiškas pagal patvirtintą einamųjų metų sąmatą. Kontroliuoti, kad racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai Įstaigos ištekliai.
 7. Suderinus su Įstaigos direktoriumi, atlikti mokėjimus už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas, įskaitant ir atsiskaitymus su vykdomų projektų rangovais.
 8. Nustatyta tvarka vykdyti surinktos vietinės rinkliavos įplaukų, pagal visas regiono savivaldybes, pervedimus į atitinkamos savivaldybės biudžeto sąskaitą.
 9. Ruošti buhalterines ataskaitas, numatytas savivaldybių biudžeto lėšų naudojimo sutartyse ir laiku jas teikti savivaldybėms.
 10. Vesti įstaigos vykdomų projektų buhalterinę apskaitą ir duomenis registruoti patvirtintuose nustatytos formos ir turinio apskaitos registruose.
 11. Užtikrinti tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą ir jų perdavimą į archyvą.
 12. Saugoti ir neplatinti pats, bei reikalauti, kad pavaldūs darbuotojai neplatintų Įstaigos turimą konfidencialią informaciją, kad būtų vykdomi visi įstaigos direktoriaus nurodymai dėl tokios informacijos įslaptinimo.
 13. Nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją.
 14. Laikytis pats bei kontroliuoti, kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbo saugos, priešgais-rinės saugos, elektros saugos reikalavimų.
 15. Naudoti pagal paskirtį ir tausoti darbui skirtas darbo priemones.
 16. Inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų procedūras, tiesiogiai susijusius su šiuose pareiginiuose nuostatuose nurodytų funkcijų ir uždavinių vykdymu. Ruošia tarnybos reikalingų paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus (paraiškas, technines specifikacijas bei sutarties ir kt.).
 17. Dalyvauja Įstaigos viešųjų pirkimų komisijose ir darbo grupėse.
 18. Savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įstaigos įstatais, darbo sutartimi, šiais nuostatais, direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, jei Įstaigos aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, taip pat jo veiklą reglamentuojančiais etikos kodeksais.
 19. Nutraukus su Įstaiga darbo santykius, Įstaigai perduoti visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktu.
 20. Vykdyti kitus, tiesiogiai susijusius su Įstaigos buhalterine apskaita, Įstaigos direktoriaus nurodymus.

IV. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO Teisės

 1. Teikti visiems Įstaigos darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus dokumentų įforminimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.
 2. Gavus Įstaigos direktoriaus nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams prieštaraujančius (neteisėtus) veiksmus, atsisakyti vykdyti tokius veiksmus, raštu paaiškinant atsisakymo vykdyti motyvus.
 3. Reikalauti, kad vyriausiajam buhalteriui būtų pateikiami dokumentai, kurių pagrindu priimamos bei išduodamos piniginės lėšos, materialinės vertybės, įsakymai, susiję su darbuotojų atlyginimų ar kitų išmokų nustatymu bei mokėjimu, įvairios sutartys ir kiti dokumentai, turintys įtaką Įstaigos buhalterinei apskaitai bei racionaliam materialinių ir finansinių išteklių naudojimui.
 4. Nustatyti buhalterijos darbuotojų pareigas bei funkcijas, reikalauti, kad jie jas nepriekaištingai vykdytų.
 5. Kai vyriausiojo buhalterio nėra darbo vietoje (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), jo pareigas laikinai eina kitas direktoriaus įsakymu paskirtas buhalterijos darbuotojas.
 6. Teikti direktoriui pasiūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo Įstaigos darbuotojams, neįvykdžiusiems pagrįstų vyriausiojo buhalterio nurodymų.
 7. Reikalauti, kad būtų suteiktos tinkamos darbo sąlygos.

 1. Vyriausiojo buhalterio atsakomybė

 1. Vyriausiasis buhalteris, asmeniškai išrašydamas bei pasirašydamas dokumentus, atsako už juose esančių duomenų tikrumą bei ūkinės operacijos teisėtumą.
 2. Vyriausiasis buhalteris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tai, kad buhalteriniai įrašai būtų teisingi, kad ataskaitos bei įvairios atskaitomybės formos būtų parengtos laiku.
 3. Vyriausiasis buhalteris atsako už pareigų nurodytų šiuose nuostatuose tinkamą vykdymą.
 4. Vyriausiasis buhalteris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už įstaigos komercinės ar tarnybinės paslapties atskleidimą.


Susipažinau

_______________

(parašas)

____________________

(Vardas, pavardė)

__________

(data)


Informacija apie įstaigą: Darbo užmokesčio dydžio intervalas:

nuo 2335,00 Eur iki 2520,00 Eur (bruto/ikimokestinis) darbo užmokesčio dydis priklauso nuo individualių kompetencijų.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 41 520 002
El. paštas: info@sratc.lt
Adresas: Šiaulių r. sav. Jurgeliškių k. 9
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.