Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Vyriausiasis finansininkas

Skelbimo nr.: 60398
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Druskininkų miesto muziejus
Pareigos: Vyriausiasis finansininkas
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Druskininkų miesto muziejaus

direktoriaus 2017 m. vasario 6 d.

įsakymu Nr. 1-7

DRUSKININKŲ MIESTO MUZIEJAUS

VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Druskininkų miesto muziejaus vyriausiojo finansininko (toliau – Vyriausiasis finansininkas) pareigybė yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį pareigybė, priskiriama finansų srities vadovų pareigybių grupei; pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 121107 (vyriausiasis finansininkas).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti Druskininkų miesto muziejaus (toliau – Muziejus) finansinę ir buhalterinę apskaitą bei kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, vykdyti ūkinių operacijų išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys ir dokumentai būtų teisingi bei laiku pateikti kontroliuojančiosioms įstaigoms.

4. Pareigybės pavaldumas – pavaldi Muziejaus direktoriui.

5. Vyriausiojo finansininko atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis laikinai negali eiti pareigų, jo funkcijas vykdo Muziejaus direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti:

6.1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.1.2. ne mažesnį kaip 3 metų ekonominio finansinio darbo patirtį;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos veiklą ir buhalterinę apskaitą;

6.3. gebėti rengti įsakymų ir kitų norminių aktų projektus finansiniais klausimais;

6.4. turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

6.5. išmanyti VSAFAS (viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus), mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis;

6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją bei rengti išvadas ir pasiūlymus;

6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbus;

6.8. turėti patirtį organizuojant, vykdant projektus ir viešuosius pirkimus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei raštvedybą;

6.9. mokėti užsienio kalbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. užtikrina finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą, piniginių lėšų naudojimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei tinkamą dokumentų įforminimą;

7.2. organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą taip, kad būtų:

7.2.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, materialinės vertybės bei ilgalaikis turtas ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;

7.2.2. teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, įsiskolinimas juridiniams ir fiziniams asmeninis;

7.2.3. buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiai įstaigai;

7.2.4. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai;

7.2.5. teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami tarnybiniai atlyginimai, griežtai laikomasi etatinės, finansinės drausmės;

7.2.6. laikomasi piniginių lėšų, prekinių materialinių vertybių, ilgalaikio turto, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;

7.2.7. nustatytu laiku padengiami įsiskolinimai kreditoriams, išieškomos skolos įstaigai, laikomasi mokėjimo drausmės.

7.3. vykdo kitus Muziejaus direktoriaus nurodymus;

7.4. už savo veiklą atsiskaito Muziejaus direktoriui.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

8.1. už išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

8.2. už piniginių lėšų ir materialinių vertybių teisingą apskaitą;

8.3. už laiku teikiamą reikalingą informaciją;

8.4. už teisingą ir savalaikį inventorizacijų bei patikrinimų organizavimą;

8.5. už patikėtos informacijos išsaugojimą;

8.6. už tinkamą darbo laiko naudojimą;

8.7. už Muziejaus statuto vykdymą, Darbo tvarkos taisyklių ir šių pareiginių nuostatų laikymąsi;

8.8. jeigu dėl jo kaltės dingo, buvo pagrobtas, pavogtas ar sugadintas Muziejaus turtas ar eksponatai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Vyriausiasis finansininkas už pareigų nevykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

___________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Druskininkų sav. Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. 59
Telefonas: 8 313 51024
El. paštas: muziejus@druskininkai.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.