Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Vyriausiasis patarėjas (pareiginės algos koeficientas 15,20) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42227
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vyriausiasis patarėjas (pareiginės algos koeficientas 15,20) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 7 d.
įsakymu Nr. 51V-35

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė skirta koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą, užtikrinti departamentui nustatytų vykdyti funkcijų, administruojant Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų (toliau – Veiksmų programa), atlikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo koordinavimo ir nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo, administruojant Veiksmų programą.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, regioninę plėtrą, Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį strateginio planavimo ir (ar) analitinio darbo srityse;
4.4. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus;
4.7. būti gerai susipažinęs su profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimais;
4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
5.1. koordinuoja nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo regionuose analizės ir stebėsenos atlikimą;
5.2. koordinuoja informacijos, susijusios su atliekama regioninės politikos įgyvendinimo regionuose analize ir stebėsena, suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms ir (ar) asmenims teikimą;
5.3. koordinuoja analitinės informacijos apie regionų ekonominę, socialinę ir demografinę būklę apibendrinimą bei koordinuoja informacijos apie regionų plėtros planų įgyvendinimą apibendrinimą;
5.4. koordinuoja ir kontroliuoja departamento rengiamų regionų plėtros planų ir jų pakeitimų projektų aptarimą ir derinimą su ministerijomis, kitomis šalies lygiu veikiančiomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir (ar) kitomis suinteresuotomis institucijomis;
5.5. nustačius faktus ir aplinkybes, dėl kurių turi būti tikslinami arba peržiūrimi regionų plėtros planai, koordinuoja motyvuotų pasiūlymų regionų plėtros taryboms dėl regionų plėtros planų pakeitimų projektų pateikimą;
5.6. pagal kompetenciją atlieka regioninės politikos įgyvendinimo regionuose analizę, kurios pagrindu teikia motyvuotus pasiūlymus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir regionų plėtros taryboms dėl efektyvesnio regioninės politikos įgyvendinimo konkrečiuose regionuose;
5.7. jei nustatomos aplinkybės, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti regionų plėtros planuose nustatytų uždavinių ir nepasiekti suplanuotų rezultatų, teikia motyvuotus pasiūlymus dėl iškilusios grėsmės sumažinimo ar išvengimo būdų;
5.8. koordinuoja departamento metinio veiklos plano projekto rengimą ir derinimą, koordinuoja departamento veiklą dalyvaujant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano rengime;
5.9. teikia pasiūlymus departamento vadovybei dėl departamento struktūros, pareigybių aprašymų projektų, departamento vidaus procedūrų, reglamentuojančių departamento veiklą administruojant Veiksmų programą, aprašų ir kitų departamento veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
5.10. organizuoja departamento vidaus kontrolės kūrimo, veikimo procesus, atsižvelgiant į rizikos valdymo bei vidaus kontrolės stebėsenos ir funkcionavimo įvertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir siūlymus, teikia departamento vadovybei pasiūlymus dėl vidaus kontrolės tobulinimo;
5.11. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su nacionaline regionine politika, projektus ir departamento vidinių teisės aktų projektus;
5.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.13. laikinai nesant darbe departamento direktoriaus ir departamento direktoriaus pavaduotojo atlieka departamento direktoriaus funkcijas;
5.14. vykdo kitus, su departamento funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
_________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (85) 219 68 23
El. paštas: Jurgita Radžiūnaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, jurgita.radziunaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.