Vyriausiasis slaugos administratorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63294
Skelbimo data: 2020-02-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vyriausiasis slaugos administratorius
Pareiginės algos koeficientas: 1,500.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Panevėžio rajono

savivaldybės poliklinikos vyriausiojo gydytojo

2020 m. vasario 11 d. Nr. VTA-8

VYRIAUSIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos (toliau – poliklinika) vyriausias slaugos administratorius yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
  2. Vyriausiąjį slaugos administratorių į darbą konkurso būdu priima ir atleidžia poliklinikos vyriausiais gydytojas Darbo kodekso ir Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, nustatyta tvarka.
  3. Darbuotojas į vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigas gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigybė reikalinga organizuoti slaugos darbą, kad būtų užtikrintos prieinamos, kokybiškos ir efektyvios slaugos paslaugos pacientams poliklinikoje.

IIISKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  1. Vyriausiojo slaugos administratoriaus specialioji veiklos sritis – poliklinikos visų padalinių slaugos personalo veiklos organizavimas, koordinavimas, vertinimas ir kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Vyriausiasis slaugos administratorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį;

6.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią slaugos praktikos licenciją;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį slaugos administravimo ir koordinavimo srityje;

6.4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

6.5. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;

6.6. suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;

6.7. užtikrinti racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;

6.8. gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą slaugos darbą;

6.9. žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę poliklinikoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;

6.10. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

6.11. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;

6.12. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

6.13. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;

6.14. turėti raštvedybos įgūdžių;

6.15. turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis slaugos administratorius vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja slaugos veiklą poliklinikoje, tobulina slaugos darbo organizavimą, sprendžia iškilusias problemas bei teikia išvadas ir pasiūlymus poliklinikos vyriausiajam gydytojui dėl šios veiklos tobulinimo;

7.2. nuolat kontroliuoja slaugos darbuotojų darbo kokybę, aseptikos ir antiseptikos reikalavimų, medicininės dokumentacijos pildymo reikalavimų laikymąsi;

7.3. koordinuoja Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių vyresniųjų slaugytojų ir poliklinikos Registratūros administratoriaus darbą, siekiant įgyvendinti kokybiškas slaugos paslaugas;

7.4. siekia, kad pavaldžių darbuotojų darbas būtų efektyvus ir intensyvus;

7.5. užsako slaugos darbui būtinas medžiagas (medikamentus, vienkartines medicinines priemones, dezinfekcines medžiagas, tvarsliavą), kontroliuoja jų naudojimą ir nurašymą;

7.6. vykdo perduoto ilgalaikio medicininio materialaus turto ir atsargų įsigijimo, naudojimo bei nurašymo, medikamentų, vienkartinių medicininių priemonių, medicininių baldų, medicininių svarstyklių, kraujospūdžio aparatų, sterilizacijai ir dezinfekcijai skirtų medžiagų, einamąją finansinę kontrolę;

7.7. užtikrina tinkamą medikamentų laikymą, naudojimą, apskaitą;

7.8. pagal kompetenciją pildo viešųjų pirkimų paraiškas prekėms ir paslaugoms pirkti, teikia jas Viešųjų pirkimų specialistui;

7.9. atlieka sutarčių, dėl kurių sudarymo viešąjį pirkimą inicijavo, vykdymo kontrolę;

7.10. rengia poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymų projektus slaugos organizavimo klausimais;

7.11. supažindina slaugos specialistus su teisės aktais, reglamentuojančiais slaugos praktiką, kontroliuoja tinkamą jų vykdymą;

7.12. supažindina pavaldžius darbuotojus su poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymais, administracijos darbuotojų pasitarimuose priimtais sprendimais savo kompetencijos klausimais;

7.13.diegia ir tobulina slaugos dokumentų pildymo formas ir taisykles, kontroliuoja jų pildymo kokybę;

7.14. derina pavaldžių darbuotojų darbo, kasmetinių atostogų grafikus, užtikrina slaugos personalo darbuotojų darbo bei atostogų grafikų racionalų paskirstymą;

7.15. užtikrina slaugos specialistų saugų darbą, supažindina juos su saugos duomenų lapais;

7.16. planuoja ir organizuoja pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

7.17. analizuoja, vertina teikiamų slaugos paslaugų organizavimo, įgyvendinimo problemas slaugos personalo pasitarimuose;

7.18. kontroliuoja sterilizacijos standartų vykdymą visose slaugos grandyse;

7.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vyriausiojo gydytojo nurodymus, kad būtų pasiekti poliklinikos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖSIR PAREIGOS

  1. Vyriausiasis slaugos administratorius turi teisę:

8.1. gauti informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti, kelti kvalifikaciją;

8.2. bendradarbiauti su kitų įstaigų slaugos tarnybomis bei asmens sveikatos specialistais;

8.3. reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugias ir sveikas darbo sąlygas;

8.4. gauti informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti;

8.5. teikti siūlymus poliklinikos veiklos efektyvumo didinimui;

8.6. dalyvauti posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi slaugos veiklos klausimai;

8.7. dalyvauti tiriant skundus susijusius su slaugos veikla.

9. Vyriausiasis slaugos administratorius privalo:

9.1. tinkamai vykdyti savo funkcijas;

9.2. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, poliklinikos darbuotojų etikos kodekso ir darbo tvarkos taisyklių darbuotojams nuostatų;

9.3. būti mandagus, gerbti pacientų teises ir saugoti poliklinikos ir asmens duomenų paslaptį;

9.4. negalint laiku atvykti arba visai negalint atvykti į darbą apie tai nedelsiant informuoti poliklinikos vyriausiąjį gydytoją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis.

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

10. Vyriausias slaugos administratorius už padarytas klaidas, aplaidumą, bioetikos reikalavimų pažeidimą, netinkamą priskirtų funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

11. Vyriausiasis slaugos administratorius pavaldus poliklinikos vyriausiajam gydytojui.

_____________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 45 502211
El. paštas: info@prsp.lt
Adresas: Panevėžio m. sav., Panevėžio m., A. Jakšto g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.