Vyriausiasis slaugos administratorius Padalinio vadovas (viršininkas, vadas) 1600,00 eurų

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62536
Skelbimo data: 2020-01-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vyriausiasis slaugos administratorius Padalinio vadovas (viršininkas, vadas) 1600,00 eurų
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

VšĮ Vilkpėdės ligoninės direktoriaus

2019 m. sausio 31d. įsakymu Nr. 1.1.-V-14

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKPĖDĖS LIGONINĖS

VYRIAUSIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. bendrosios nuostatos

1. Viešosios įstaigos Vilkpėdės ligoninės (toliau – Įstaiga) vyriausiojo slaugos administratoriaus (toliau – vyr. slaugos administratorius) pareigybės aprašymas nustato veiklos sritis, funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę.

  1. Vyr. slaugos administratorius turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinę bendrosios praktikos slaugytojo darbo patirtį stacionare ir turėti ne mažesnę kaip 3 metų administracinio darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

2.2. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;

2.3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

2.4. žinoti medicininių dokumentų forminimo taisyklių reikalavimus, sugebėti greitai ir teisingai orientuotis sudėtingose situacijose;

2.5. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;

2.6. užtikrinti racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;

2.7. gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą slaugos darbą;

2.8. žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;

2.9. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;

2.10. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

2.11. saugoti pacientų ir Įstaigos konfidencialią informaciją, garbę ir reputaciją;

2.12. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

2.13. suprasti informacinės sistemos „E. sveikata“ politiką;

2.14. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

2.15. vyr. slaugos administratorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais sveikatos įstaigų veiklą, higienos normomis, medicinos normomis, direktoriaus įsakymais, Įstaigos kokybės vadybos procedūros sistemos dokumentais, vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklėmis, konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašu, Įstaigos įstatais, šiuo pareigybės aprašymu.

  1. Vyr. slaugos administratorių skiria ir atleidžia iš užimamų pareigų Įstaigos vadovas, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
  2. Vyr. slaugos administratorius pagal kompetenciją veikia savarankiškai ir atsako už savo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Vyr. slaugos administratorius tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.
  4. Vyr. slaugos administratoriui tiesiogiai pavaldūs vyresnieji slaugos administratoriai.
  5. Vyr. slaugos administratorių, nedarbingumo (atostogų, ligos, kvalifikacijos metu ir pan.) laikotarpiu, gali pavaduoti Įstaigos direktoriaus paskirtas darbuotojas.

II. FUNKCIJOS IR PAREIGOS

  1. Vyr. slaugos administratoriaus vykdomos funkcijos:

8.1. organizuoja ir koordinuoja slaugos paslaugų teikimą Įstaigoje, numato uždavinius šių paslaugų teikimo srityje ir jų sprendimo kelius bei kontroliuoja šių uždavinių vykdymą, vadovaujant šiam Įstaigos slaugos procesui bei sprendžia su tuo susijusius klausimus;

8.2. planuoja, stebi, įgyvendina veiklos rodiklius, planus, strateginius planus;

8.3. numato Įstaigos padalinių slaugos kryptis;

8.4. užtikrina Įstaigoje teikiamų slaugos paslaugų kokybę, visapusišką ir kokybišką slaugą, kad būtų patenkinti paciento gyvybiniai poreikiai;

8.5. ruošia kokybės vadybos sistemos procedūras, instrukcijas ir kitus dokumentus savo veiklos ribose;

8.6. rengia dokumentus Įstaigos veiklos licencijavimui;

8.7. kontroliuoja kaip pavaldus personalas tvarko ir saugo medicininę dokumentaciją;

8.8. kontroliuoja pacientų asmens duomenų pildymą „ESIS“ informacinėje sistemoje, atlieka suvestų pacientų asmens duomenų analizę, esant užpildytų asmens duomenų neatitikimui, informuoja duomenis suvedusį darbuotoją;

8.9. inicijuoja naujų slaugos metodų ir technologijų diegimą;

8.10. analizuoja ir teikia siūlymus dėl naujos įrangos įsigijimo;

8.11. įgyvendina diegiamą Įstaigos paslaugų kokybės kontrolės sistemą ir užtikrina jos funkcionavimą;

8.12. informuoja direktorių apie pastebėtas problemas ir siūlo jų sprendimo būdus;

8.13. vadovauja padalinių vyresniųjų slaugos administratorių darbui ir jį kontroliuoja;

8.14. organizuoja atliekančių Įstaigoje slaugos studentų praktiką;

8.15. planuoja ir analizuoja slaugos personalo poreikį ir jų darbo krūvį, dalyvauja slaugos personalo atrankoje;

8.16. analizuoja pavaldaus personalo darbo rodiklius ir teikia direktoriui rekomendacijas dėl darbo organizavimo, gerinimo ir optimizavimo;

8.17. su personalo specialisto pagalba, ruošia slaugos personalo pareigybių aprašymus;

8.18. informuoja ir supažindina pavaldų personalą su naujais darbui aktualiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos institucijų norminiais aktais, darbo tvarkos taisyklėmis, jų pakeitimais ir (ar) papildymais, direktoriaus įsakymais bei kitais dokumentais;

8.19. organizuoja pavaldaus personalo susirinkimus, rengia pasitarimus;

8.20. dalyvauja gydytojų pasitarimuose, sprendžiant slaugos klausimus;

8.21. analizuoja pacientų pasiūlymus ir skundus dėl teikiamų slaugos paslaugų ir kokybės bei teikia direktoriui pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo ir kokybės gerinimo;

8.22. kontroliuoja jam pavaldaus personalo medicinos etikos, konfidencialumo, duomenų saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;

8.23. analizuoja slaugos personalo profesinio tobulinimosi poreikį ir sudaro kvalifikacijos kėlimo planą;

8.24. organizuoja ir koordinuoja kvalifikacijos mokymus, vykstančius Įstaigos viduje;

8.25. kontroliuoja atvežamo maisto kokybę;

8.26. rengia ir derina Įstaigos padalinių higienos planus, tikrina sanitarinę – higieninę Įstaigos būklę;

8.27. kontroliuoja medicinos prietaisų, įrangos, aplinkos daiktų paviršių, patalpų valymą ir dezinfekciją;

8.28. atlieka hospitalinių infekcijų kontrolę ir prevencinę veiklą;

8.29. tikrina asmens higienos reikalavimų vykdymą;

8.30. kontroliuoja aprūpinimą medicininėms, pagalbinėmis, sanitarinėmis – higieninėmis priemonėmis, medicinine apranga, darbo drabužiais, įranga, medikamentais;

8.31. pateikia Bendrųjų reikalų skyriaus Projektų ir viešųjų pirkimų specialistui Priėmimo ir konsultacijų skyriaus ir Palaikomųjų gydymo ir slaugos skyrių metinį poreikį inventoriui, medicinos priemonėms ir pan. įsigyti;

8.32. analizuoja darbo organizavimo problemas, numato ir siūlo būdus joms išspręsti;

8.33. bendradarbiauja su direktoriaus pavaduotoju medicinai ir kitais padaliniais savo veiklos ribose.

  1. Vyr. slaugos administratorius privalo:

9.1. nedelsiant pranešti Įstaigos direktoriui arba įgaliotam asmeniui apie įvykusius, neeilinius atsitikimus su pacientais, jų artimaisiais, aptarnaujančiu personalu, apie neatsakingą medicinos personalo elgesį, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, apie kitus įvykius padaliniuose;

9.2. laikytis darbo saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, duomenų saugos reikalavimų, žinoti veiksmus ekstremalių situacijų atvejais;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka kasmet tikrintis sveikatą;

9.4. deklaruoti privačius interesus teisės aktų nustatyta tvarka;

9.5. išeinant atostogų ar iš darbo, informuoti apie einamuosius darbus, perduoti dokumentus/darbo priemones vaduojančiam asmeniui ar tiesioginiam vadovui;

9.6. vykdyti kitus pavedimus, susijusius su darbo funkcijų vykdymu.

III. TEISĖS

  1. Vyr. slaugos administratorius turi teisę:

10.1. tobulinti profesinę kvalifikaciją;

10.2. siūlyti Įstaigos direktoriui, kaip gerinti slaugos procesą Įstaigoje, slaugos personalo darbo sąlygas, teikti siūlymus dėl slaugos darbuotojų darbo funkcijų pažeidimo;

10.3. atsisakyti taikyti asmens sveikatos priežiūros metodus, kurie prieštarauja medicinos personalo etikos principams ir moralės normoms, jeigu tai sukels realaus pavojaus asmens sveikatai arba gyvybei.

IV. ATSAKOMYBĖ

  1. Vyr. slaugos administratorius atsakingas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų atlikimą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą, jų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________

Susipažinau ir sutinku, pareigybės aprašymą gavau:

_______________________________ _________

(Vardas, pavardė) (parašas)

20__ m. _____________ mėn. __d.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilkpėdės g. 3
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.