Šeštadienis, birželio 06 d.

vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64684
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus

2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-3

4 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau –Tarnyba) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A2.


II.
SKYRIUS
PASKIRTIS

  1. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti funkcijas, susijusias su Tarnybos dokumentų rengimu, tvarkymu, apskaita, jų registravimu į Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), Tarnybos tinklalapio administravimu, taip pat viešųjų pirkimų organizavimu ir materialinių vertybių aprūpinimu.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo, turto valdymo ir priežiūros bei viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas.

IV. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje dirbant su dokumentų valdymo informacine sistema ir viešųjų pirkimų srityje;

5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarnybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, jų archyvavimą, mažos vertės pirkimus, gebėti juos taikyti praktikoje;

5.5. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, dokumentų valdymo informacine sistema.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. administruoja Tarnybos tinklalapį, elektroninį paštą, persiunčia informaciją pagal kompetenciją darbuotojams, konsultuoja interesantus dėl informacijos gavimo ar pateikimo;

6.2. rengia Tarnybos dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Tarnybos veiklos dokumentų tvarkymą: rengimą, registravimą, apskaitą, saugojimą ir perdavimą valstybės archyvui;

6.4. inicijuoja ir vykdo prekių ir paslaugų pirkimus, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už pirkimo sutarčių vykdymą;

6.5. rūpinasi materialinių vertybių išdavimu darbuotojams, jų apskaita, nurašymu;

6.6. konsultuoja Tarnybos darbuotojus dokumentų valdymo ir viešųjų pirkimų klausimais;

6.7. teikia reikalingą informaciją Tarnybos strateginio veiklos plano ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos rengėjams;

6.8. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus kontrolieriui.

_________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą: informacija internetiniame tinklapyje https://etikostarnyba.lt/
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 706 65161
El. paštas: info@etikostarnyba.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.