Šeštadienis, birželio 06 d.

Vyriausiasis specialistas darbuotojų saugai ir sveikatai, priešgaisrinei ir civilinei saugai (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 61677
Skelbimo data: 2019-11-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vyriausiasis specialistas darbuotojų saugai ir sveikatai, priešgaisrinei ir civilinei saugai (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7)
Pareiginės algos koeficientas 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
2019-10-04 įsakymu Nr. V.2-271


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO DARBUOTOJŲ SAUGAI IR SVEIKATAI, PRIEŠGAISRINEI IR CIVILINEI SAUGAI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ
1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos dailės muziejaus (toliau – Muziejus) vyriausiojo specialisto darbuotojų saugai ir sveikatai, priešgaisrinei ir civilinei saugai (toliau – vyr. specialistas) priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Vyr. specialistą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą Muziejaus direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Vyr. specialistas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui.
4. Vyr. specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, Kultūros ministro įsakymu patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Pareigybės grupė – specialistas.
6. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

7. Asmuo, pretenduojantis eiti vyr. specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
7.2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos srityse;
7.3. būti išklausius darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, priešgaisrinės bei civilinės saugos mokymo programas, ir turėti nustatytos formos galiojančius ir tai patvirtinančius dokumentus (pateikti sistemoje);
7.4. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
7.5. išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
7.6. sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III. FUNKCIJOS
8. Vyr. specialistas vykdo šias funkcijas:
8.1. ruošia / atnaujina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos įvadines ir periodines instrukcijas;
8.2. veda naujai priimtiems į Muziejų darbuotojams įvadinius instruktažus, įformindamas juos įvadinių instruktažų registravimų žurnaluose;
8.3. organizuoja padalinių vadovų aprūpinimą norminiais aktais darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;
8.4. ruošia / atnaujina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas instruktavimams darbo vietose ir pateikia jas padalinių vadovams;
8.5. dalyvauja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos pareigūnų patikrinimuose;
8.6. organizuoja ir kontroliuoja tikrinančių pareigūnų nurodymų vykdymą;
8.7. rengia direktoriaus įsakymų projektus bei kitus dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;
8.8. organizuoja padalinių vadovų ir darbuotojų mokymus saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;
8.9. ruošia dokumentaciją ir organizuoja darbuotojų privalomus sveikatos patikrinimus;
8.10. analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
8.11. tiria nelaimingus atsitikimus ir incidentus darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ir iš darbo, tvarko jų dokumentaciją ir apskaitą;
8.12. numato priemones nelaimingų atsitikimų ir incidentų darbe bei profesinių ligų mažinimui bei kontroliuoja jų vykdymą;
8.13. sudaro ir pateikia direktoriui tvirtinti asmeninių apsaugos priemonių įsigijimo sąrašus ir organizuoja jų įsigijimą;
8.14. tikrina padalinių vadovus, kaip darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis, jų įforminimą;
8.15. tikrina priešgaisrinę būklę muziejaus padaliniuose ir duoda nurodymus pastebėtiems trūkumams šalinti;
8.16. organizuoja gaisro gesinimo priemonių patikrinimą ir įsigijimą;
8.17. ruošia / atnaujina civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planus, organizuoja pratybas ir darbuotojų mokymus;
8.18. vykdo kitus su muziejaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus.
Informacija apie įstaigą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.