Vystymo skyrius Vystymo skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 96176
Skelbimo data: 2024-05-14
Skelbimas galioja iki: 2024-05-29 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos turizmo mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vystymo skyrius Vystymo skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos turizmo mokyklos
direktoriaus 2024 m. gegužės 8 d.
įsakymo VK-136

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS
VYSTYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos turizmo mokyklos vystymo skyriaus vedėjas. Pareigybės grupė – 2. Administracijos ir struktūrinių padalinių vadovai.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Vystymo skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
3.2. turėti ne mažiau negu 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą, administravimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, darbo psichologijos, vadybos ir ekonomikos pagrindus, reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, bendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.5. ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. planuoja, organizuoja skyriaus veiklą, derina ją su kitais mokyklos padaliniais;
4.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos planus ir strategijas;
4.3. rūpinasi mokyklos rinkodara;
4.4. bendradarbiauja su mokyklos socialiniais partneriais įgyvendinant sutartyse numatytas nuostatas ar plėtojant dalykinius ryšius, dalyvauja naujų partnerių paieškoje;
4.5. dalyvauja rengiant, administruojant ir įgyvendinant renginius, projektus, susijusius su mokymo programų plėtra ir rengiamų specialistų profesine kvalifikacija, mokyklos infrastruktūros tobulinimu, bendruomenės narių stažuotėmis.
4.6. dalyvauja organizuojant mokyklos svečių priėmimus, suinteresuotų grupių ar pavienių asmenų pažintinius, patyriminius vizitus, veiklinimo užsiėmimus mokykloje;
4.7. rengia ir teikia informaciją apie mokyklos veiklą visuomenei, socialiniams partneriams, užtikrina naujienų srautą interneto svetainėje, siekia gerinti mokyklos įvaizdį;
4.8. kaupia statistinius duomenis apie skyriaus veiklą, rengia ataskaitas ir kitus dokumentus pagal kompetenciją;
4.9. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus susijusius su pareigybės funkcijomis.
_______________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 46 341 083
El. paštas: mokykla@ktm.lt
Adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Taikos pr. 69
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.