Vytauto Kasiulio dailės muziejus Vyriausiasis koordinatorius 0,5 pareigybės

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63664
Skelbimo data: 2020-03-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vytauto Kasiulio dailės muziejus Vyriausiasis koordinatorius 0,5 pareigybės
Pareiginės algos koeficientas: 3.00
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS PADALINIO VYTAUTO KASIULIO DAILĖS MUZIEJAUS VYRIAUSIOJO KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vyriausiojo koordinatoriaus priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vyriausiasis koordinatorius yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vyriausiąjį koordinatorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą Lietuvos dailės muziejaus direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vyriausiasis koordinatorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau – LNDM) nuostatais, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus nuostatais, LNDM darbo tvarkos taisyklėmis, LNDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vyriausiasis koordinatorius yra tiesiogiai pavaldus Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vedėjui.
6. Pareigybės grupė – specialistas.
7. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vyriausiojo koordinatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį kultūros įstaigose, kuruojat ir koordinuojant nacionalinius ir tarptautinius projektus, privalumas – darbo patirtis Lietuvos išeivijos dailės srityje;
8.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.4. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių);
8.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III. FUNKCIJOS

9. Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vyriausiasis koordinatorius vykdo šias funkcijas:
9.1. tyrinėja ir pristato visuomenei XX–XXI a. Lietuvos ir užsienio dailę;
9.2. rengia ir moderuoja diskusijas, pokalbius, kultūros vakarus;
9.3. koordinuoja VKDM parodas ir kitus projektus Lietuvoje ir užsienyje;
9.4. vykdo VKDM projektų (parodų, konferencijų, leidinių ir kt.) Lietuvoje ir užsienyje vadybą;
9.5. rengia informaciją apie VKDM parodas ir kitus projektus, platina ją bendradarbiaudamas su LNDM Ryšių su visuomene skyriumi, teikia informaciją ir metodinę pagalbą edukatoriams ir ekskursijų vadovams;
9.6. rengia paraiškas Lietuvos kultūros tarybos finansinei paramai gauti;
9.7. įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos ir kt. šaltinių finansuojamus projektus;
9.8. vykdo kitus su LDM uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VKDM vedėjo pavedimus.
Informacija apie įstaigą: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra nacionalinė valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas: muziejus@ldm.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.